Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet op de Raad van State (herstructurering Raad van State)

Geldend van 01-09-2010 t/m heden

Wet van 22 april 2010 tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de advisering door de Raad van State over wetgeving te concentreren bij een kleiner aantal staatsraden en een afzonderlijke afdeling binnen de Raad te belasten met de vaststelling van de adviezen van de Raad;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Ambtenarenwet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Waterstaatswet 1900.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de waterhuishouding.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie).]

Artikel XIIIA

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel XIIIB

[Red: Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel XIIIC

[Red: Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel XIIID

[Red: Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel XIIIE

[Red: Wijzigt de Wet inrichting landelijk gebied.]

Artikel XIV

 • 1 Zij die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet lid zijn van de Raad van State, blijven lid van de Raad van State. Artikel 1, eerste lid, blijft zo nodig buiten toepassing.

 • 2 Zij zijn lid van de Afdeling advisering en van de Afdeling bestuursrechtspraak, tenzij bij koninklijk besluit anders wordt bepaald, onverminderd de derde volzin van artikel 2, derde lid. Artikel 2, vierde lid, blijft zo nodig buiten toepassing.

 • 3 Indien zij niet voldoen aan het vereiste, gesteld in artikel 2, vierde lid, kunnen zij niet het ambt van voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vervullen.

 • 4 Indien zij niet voldoen aan het vereiste, gesteld in artikel 2, vierde lid, kunnen zij:

  • a. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak niet vervangen,

  • b. geen zitting hebben in een enkelvoudige kamer en

  • c. niet de meerderheid vormen van de leden van een meervoudige kamer.

 • 5 Zolang de Raad van State meer leden telt dan voorzien in artikel 1, eerste lid, kunnen, indien een vacature ontstaat, in afwijking van dit lid nieuwe leden worden benoemd, indien een evenwichtige samenstelling van de Raad van State dit vergt, mits het aantal leden daardoor niet groter wordt dan voor het ontstaan van de vacature.

 • 6 Staatsraden in buitengewone dienst die zijn benoemd op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, zijn belast met de taak of taken waarmee zij op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet waren belast. Het derde en het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel XIVA

De tekst van de Wet op de Raad van State wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nummering van de artikelen van de Wet op de Raad van State opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Artikel XV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 22 april 2010

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,MinistervanJustitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vierde mei 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin