Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs[Regeling vervallen per 03-12-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]

Geldend van 05-05-2010 t/m 02-12-2010

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën van 19 april 2010, nr. BOA/206320, tot instelling van de tijdelijke baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs (Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Dienst Uitvoering)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en artikel 7 van de Regeling Baten-lastendiensten 2007;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 03-12-2010]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 2 [Vervallen per 03-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 3 [Vervallen per 03-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager