Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR 2009[Regeling vervallen per 30-07-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2011.]

Geldend van 22-04-2010 t/m 31-03-2011

Besluit van de secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van 2 maart 2010, nr. 3520560, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,

Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-07-2011]

 • 2 De plaatsvervangend secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij afwezigheid van de secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door de secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan hem zijn toevertrouwd.

Artikel 2 [Vervallen per 30-07-2011]

De aan de secretaris van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid krachtens de artikelen 7 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2009 verleende bevoegdheden tot het nemen van beslissingen op het gebied van personeelsbeleid, waaronder inbegrepen aanstelling, schorsing en beloningen, worden verleend aan de programmamanager, de coördinator Beheer en Financiën en het hoofd Communicatie, voor de onder hun ressorterende functionarissen.

Artikel 3 [Vervallen per 30-07-2011]

Voornoemde bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

 • b. aanvullende procedures en instructies van de secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Artikel 4 [Vervallen per 30-07-2011]

 • 1 Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 4 Een document als bedoeld in het eerste en derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.

Artikel 5 [Vervallen per 30-07-2011]

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 6 [Vervallen per 30-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 april 2009.

Artikel 7 [Vervallen per 30-07-2011]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Bureau WRR 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De

minister-president

,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

Secretaris van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

,

W. Asbeek Brusse