Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2010–2012)[Regeling vervallen per 21-07-2011.]

Geldend van 13-04-2010 t/m 20-07-2011

Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 1 april 2010, nr. ICE-081/10, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Cultuur en Ontwikkeling 2010–2012)

Artikel 1 [Vervallen per 21-07-2011]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.1 onder b en c, en artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van Cultuur en Ontwikkeling geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2012 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 3 [Vervallen per 21-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

Internationale Samenwerking,

J.M.G. Brandt