Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (instelling landelijke huurcommissie)

Geldend van 01-04-2010 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 26 maart 2010, nr. BJZ2010008982, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (regels in verband met de instelling van een landelijke huurcommissie)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.]

Artikel II

Het openbaar register, bedoeld in artikel 9 van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals die geldt met ingang van het tijdstip waarop de wet van 23 december 2009 tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) (Stb. 2010, 28) in werking treedt, bevat tevens de gegevens zoals die zijn opgenomen in het openbaar register, bedoeld in artikel 9 van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals die gold vóór dat tijdstip.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de wet van 23 december 2009 tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) (Stb. 2010, 28) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 maart 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop