Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2009

Geldend van 30-03-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 maart 2010, nr. WJZ/10043132, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2009 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2009)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, en 31, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

§ 2. Correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

Artikel 5

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 maart 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven