Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsverordening Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006 (2010-I)[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 20-02-2010 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 februari 2010, tot wijziging van de Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 92 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden die op het ogenblik van het in werking treden van deze verordening zitting hebben in de bezwaarschriftencommissie, worden geacht met ingang van de dag van de inwerkingtreding van deze verordening te zijn benoemd op de voet van artikel 4a, eerste lid.

Zoetermeer, 10 februari 2010

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris