Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Commissie herziening voorlopige lijst Werelderfgoed[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 19-03-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 maart 2010, nr. DCE/2010/189649, houdende instelling van de Commissie herziening voorlopige lijst Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden (Commissie herziening voorlopige lijst Werelderfgoed)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Er is een Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden

 • 2 De commissie heeft tot taak om op basis van uitgangspunten van het Werelderfgoedcomité UNESCO en van het Koninkrijk der Nederlanden een nieuwe voorlopige lijst Werelderfgoed voor het Koninkrijk der Nederlanden samen te stellen.

Artikel 3. Instellingsduur [Vervallen per 01-01-2012]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 januari 2010 en wordt opgeheven op een door de minister te bepalen tijdstip.

Artikel 4. Informatieplicht [Vervallen per 01-01-2012]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. ir. J.M. Leemhuis-Stout, tevens voorzitter

  • b. prof. dr. R.P.M. Bak

  • c. dr. H. Goedkoop

  • d. prof. ir. D.F. Sijmons

  • e. prof. dr. V.V. Stissi

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris van de Lysias Consulting Group in Amersfoort. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De commissie stelt op basis van de adviesvraag haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindadvies [Vervallen per 01-01-2012]

De commissie brengt haar eindadvies uit aan de minister.

Artikel 8. Vergoeding [Vervallen per 01-01-2012]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 4 De voorzitter en andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Deze vergoeding wordt door de secretaris van de commissie afgehandeld en ingediend bij het Ministerie van OCW.

Artikel 9. Kosten van de commissie [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen van de commissie

  • b. de kosten voor ondersteuning door Lysias

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages

  • d. de kosten voor communicatie over de herziening van de voorlopige lijst

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting aan de minister aan.

Artikel 10. Verantwoording [Vervallen per 01-01-2012]

De commissie biedt de minister een verslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de commissie.

Artikel 11. Openbaarmaking [Vervallen per 01-01-2012]

Rapporten, notities, verslagen en andere tussen- en eindproducten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 12. Intellectuele eigendom [Vervallen per 01-01-2012]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom.

Artikel 13. Archiefbescheiden [Vervallen per 01-01-2012]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening in de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst, en werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 15. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie herziening voorlopige lijst Werelderfgoed.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart