Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (wijziging subsidie voor veiligheid kleine bedrijven)[Regeling materieel uitgewerkt per 02-10-2014.]

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 maart 2010, nr. WJZ / 10036960, houdende wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (wijziging subsidie voor veiligheid kleine bedrijven)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2010.]

Artikel III

Artikel IV

De artikelen 9.11 en 9.12 van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen vervallen, met dien verstande dat op aanvragen om subsidie krachtens die artikelen die vóór 1 oktober 2010 zijn ingediend en op subsidies die vóór 1 oktober 2010 zijn verstrekt, de artikelen 9.11 en 9.12 zoals deze onmiddellijk voor 1 oktober 2010 luidden van toepassing blijven.

Artikel V

  • 1 Artikelen I tot en met III treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel IV treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 maart 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven