Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009[Regeling materieel uitgewerkt per 19-02-2012.]

Geldend van 31-01-2010 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 2 juli 2009, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2009 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009)

Artikel 1

Artikel 2

  • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2009 op basis van de behaalde omzet, ten behoeve van het O & O fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:

    Omzet

    Tarief

    Van

    0

    tot en met

    45.379

    88

    Vanaf

    45.380

    tot en met

    225.000

    136

    Vanaf

    225.001

    tot en met

    450.000

    169

    Vanaf

    450.001

    tot en met

    900.000

    230

    Vanaf

    900.001

    tot en met

    2.250.000

    396

    Vanaf

    2.250.001

    tot en met

    4.500.000

    623

    Vanaf

    4.500.001

    tot en met

    7.000.000

    822

    Vanaf

    7.000.001

    tot en met

    9.000.000

    984

    Vanaf

    9.000.001

    tot en met

    14.000.000

    1.218

    Vanaf

    14.000.001

    tot en met

    27.000.000

    1.677

    Vanaf

    27.000.001

    tot en met

    50.000.000

    1.973

    Vanaf

    50.000.001

    2.267

  • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2009 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2008, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 3

  • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2009 op de grondslag van de behaalde omzet voorts een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:

    Omzet

    Tarief

    Vanaf

    0

    tot en met

    45.379

    58

    Vanaf

    45.380

    tot en met

    225.000

    89

    Vanaf

    225.001

    tot en met

    450.000

    110

    Vanaf

    450.001

    tot en met

    900.000

    150

    Vanaf

    900.001

    tot en met

    2.250.000

    258

    Vanaf

    2.250.001

    tot en met

    4.500.000

    406

    Vanaf

    4.500.001

    tot en met

    7.000.000

    536

    Vanaf

    7.000.001

    tot en met

    9.000.000

    641

    Vanaf

    9.000.001

    tot en met

    14.000.000

    794

    Vanaf

    14.000.001

    tot en met

    27.000.000

    1093

    Vanaf

    27.000.001

    tot en met

    50.000.000

    1286

    Vanaf

    50.000.001

    1774

  • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2009 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing geldt niet voor de ondernemer in wiens onderneming in 2008, gemiddeld minder dan 4 werknemers, uitgedrukt in f.t.e., werkzaam waren.

Artikel 4

  • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat hij in totaal aan heffing verschuldigd is op grond van deze verordening en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2009.

  • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het jaar 2009 heeft betaald, tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal over het jaar 2009 aan heffingen is verschuldigd, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen.

Artikel 5

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 6

  • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2009.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer, 2 juli 2009

A.L. ten Have- Mellema

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris