Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-04-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 februari 2010, nr. DGM/K&L2010003928, houdende regels ter uitvoering van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Uitvoeringsregeling emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 3.4 en 4.1, vijfde lid, van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder ‘besluit’: Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Als de toe te passen normbladen, genoemd in artikel 3.1.4, tweede lid, van het besluit gelden:

  • a. NEN-EN 14792, uitgave: 1 december 2005;

  • b. NEN-EN 14791, uitgave: 1 november 2005;

  • c. NEN-EN 12619, uitgave: 1 juli 1999;

  • d. NEN-EN 13284-1 uitgave: 1 december 2001;

  • e. NEN-EN 13284-2, uitgave: 1 september 2004;

  • f. NEN-EN 14789, uitgave: 1 november 2005, en

  • g. NEN-EN 15259, uitgave: 1 oktober 2007.

 • 2 Bij de toepassing van de normbladen, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met f, worden de regels voor de meetlocatie, bedoeld in NEN-EN 15259 toegepast.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Van een meting of monstername als bedoeld in het besluit wordt een rapport gemaakt volgens NEN-EN 15259.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Bij een bestaande gasturbine, een gasturbine-installatie of een zuigermotor wordt de gemeten concentratie aan stikstofoxiden in het rookgas herleid op milligram NOx per Nm3 bij ISO-luchtcondities volgens de volgende formule:

E = Em * √(101,3/Pm) * (Tm/288) –1,53 * e19(Xm – 0,0063)

waarbij wordt verstaan onder:

E = stikstofoxidenuitworp, herleid tot ISO-luchtcondities;

Em = gemeten stikstofoxidenuitworp;

Pm = gemeten atmosferische druk bij de inlaat van de compressor (kPa);

Tm = temperatuur van de inlaatlucht (Kelvin);

Xm = gemeten vochtgehalte van de inlaatlucht (in kg water per kg droge lucht).

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De drijver van de inrichting onderhoudt de ter controle van de emissiegrenswaarden geïnstalleerde apparatuur zodanig dat de goede werking van die apparatuur is gewaarborgd.

 • 2 Indien zich een storing voordoet in de apparatuur:

  • a. neemt hij onverwijld de nodige maatregelen tot opheffing van die storing, en

  • b. brengt hij geen wijzigingen aan in het gebruik van de stookinstallatie, die een substantiële stijging van de uitworp van de te meten stof te weeg kunnen brengen.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

De in artikel 4.1, vijfde lid, van het besluit bedoelde beoordelingrichtlijn is de beoordelingrichtlijn die onderdeel uitmaakt van de ‘Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud stookinstallaties’ uitgave februari 2010.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2010.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 februari 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer