Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Circulaire WGA premieverhaal 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Circulaire WGA premieverhaal 2010

Met deze circulaire wordt het premiepercentage voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) vanaf 1 januari 2010 op nihil gesteld.

Een werkgever mag op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen zijn lasten voor de uitvoering van WGA voor maximaal de helft verhalen op zijn werknemer. Hoewel deze lasten per werkgever binnen de sector Rijk verschillen is bij de introductie van de premie WGA afgesproken om voor het verhaal op de rijksambtenaar van één premiepercentage uit te gaan. Dat percentage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gegevens van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA lasten. In december 2009 werd het premiepercentage voor het jaar 2010 aldus vastgesteld op 0,1%. Thans blijkt echter, dat de laagste WGA lasten binnen de sector op een ander niveau liggen, zodat het premiepercentage vanaf 1 januari 2010, met terugwerkende kracht, op nihil kan worden gesteld.

P-Direkt zorgt er voor, dat vanaf februari 2010 geen WGA premie meer op het salaris van de ambtenaar verhaald wordt en dat de premie van de maand januari gerestitueerd wordt.

Ik verzoek u om de bij uw organisatie werkzame ambtenaren via een bericht op uw intranetsite van de inhoud van de premiewijziging op de hoogte te stellen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

,

J.J.M. Uijlenbroek