Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 26-01-2011 t/m heden

Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010

Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen,

gelet op artikel 91, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 4.5, eerste en tweede lid van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010;

heeft in zijn vergadering van 21 december 2009 besloten:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder:

Artikel 2

Het college keert het voorlopig vastgesteld en definitief vastgesteld beheerskostenbudget uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ.

§ 2. Voorlopige vaststelling beheerskostenbudget 2010

Artikel 3

  • 1 Het college verdeelt in het jaar 2010 een totaal bedrag van 3,785 miljoen euro aan besteedbare middelen beheerskosten over de zorgverzekeraars.

  • 2 Het college stelt in januari 2010 voor iedere zorgverzekeraar, anders dan in de hoedanigheid van verbindingskantoor, een voorlopig beheerskostenbudget vast ter bepaling van de middelen voor het kalenderjaar 2010 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ).

Artikel 4

Het college verdeelt het in artikel 3 genoemde totaalbedrag als volgt:

  • a. een derde deel van het bedrag, welk deel betrekking heeft op de op verzekerden gerichte administratiedelen, verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ;

  • b. twee derde deel van het bedrag, welk deel betrekking heeft op de op de zorg gerichte administratiedelen, verdeelt het college over de zorgverzekeraars op basis van het aantal bij hen ingeschreven verzekerden dat aanspraak kan maken op verstrekkingen en uitkeringen ingevolge de AWBZ. Daarbij tellen verzekerden van vijfenzestig jaar en ouder dubbel;

  • c. ter vaststelling van de budgetten sommeert het college per zorgverzekeraar de ingevolge de onderdelen b en c berekende bedragen. Het college rondt de budgetten af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.

Artikel 5

Voor de bepaling van het aantal in artikel 4 onder a en b bedoelde verzekerden gebruikt het college de opgaven van de zorgverzekeraars aan het college van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2009.

Artikel 6

Voor een nieuwe zorgverzekeraar, die geen rechtsopvolger is van een of meer bestaande zorgverzekeraars, kan het college uitgaan van andere dan in dit besluit genoemde verzekerdenaantallen.

§ 3. Definitieve vaststelling beheerskostenbudget 2010

Artikel 7

Na ommekomst van het budgetjaar stelt het college de budgetten, met toepassing van artikel 4, definitief vast. In afwijking van artikel 5 gaat het college bij de definitieve vaststelling uit van de opgaven van de zorgverzekeraars aan het college van de verzekerdenaantallen per 1 juli 2010.

§ 4. Slot

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur

,

P.C. Hermans