Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling registratieformulier antidiscriminatievoorzieningen

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari 2010, nr. 2010-0000023760, CZW/WSG, tot vaststelling van het registratieformulier voor klachten over discriminatie en intrekking van de Stimuleringsregeling professionalisering antidiscriminatiebureaus (ADB’s)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

Besluit:

Artikel 1

Het formulier ten behoeve van de registratie door een antidiscriminatievoorziening van klachten over discriminatie wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling registratieformulier antidiscriminatievoorzieningen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Bijlage , behorende bij artikel 1 van de Regeling registratieformulier antidiscriminatievoorzieningen

Naam antidiscriminatievoorziening

 

Rapportage ten behoeve van de gemeente

 

Jaar van registratie

 

1. Totaal aantal klachten

 

Klacht van ingezetene

Klacht van niet-ingezetene over voorval in de gemeente

Totaal

over voorval in de gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Totaal

         

2. Discriminatiegrond1

 

Klacht van ingezetene

Klacht van niet-ingezetene over voorval in de gemeente

Totaal

over voorval in de gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Ras

         

Antisemitisme

         

Nationaliteit

         

Handicap/chronische ziekte

         

Leeftijd

         

Seksuele gerichtheid

         

Geslacht

         

Arbeidsduur

         

Arbeidscontract vast/tijdelijk

         

Burgerlijke staat

         

Godsdienst

         

Levensovertuiging

         

Politieke gezindheid

         

Overig (niet wettelijke) gronden

         

Onbekend

         
Totaal          

3. Maatschappelijk terrein

 

Klacht van ingezetene

Klacht van niet-ingezetene over voorval in de gemeente

Totaal

over voorval in de gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Arbeidsmarkt

         

Buurt/wijk

         

Collectieve voorzieningen

         

Commerciële dienstverlening

         

Horeca/amusement

         

Huisvesting

         

Media en reclame

         

Onderwijs

         

Politie/OM/Vreemdelingen-dienst

         

Privésfeer

         

Publieke/politieke opinie

         

Sport/recreatie

         

Openbare ruimte/publiek domein

         

Overig

         

Onbekend/n.v.t.

         
Totaal          

4. Aard

 

Klacht van ingezetene

Klacht van niet-ingezetene over voorval in de gemeente

Totaal

over voorval in de gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Omstreden behandeling

         

Vijandige bejegening

         

Geweld

         

Bedreiging

         

Overig

         

Onbekend

         
Totaal          

5. Klachtbehandeling2

 

Klacht van ingezetene

Klacht van niet-ingezetene over voorval in de gemeente

Totaal

over voorval in de gemeente

over voorval in andere gemeente

Totaal

Registratie ¹

         

Advies/informatie

         

Beïnvloeding beleid

         

Bemiddeling

         

Bijstaan in procedures

         

Doorverwijzing

         

Eigen onderzoek ADV

         

Overig

         
Totaal          

¹ De werkwijze ‘registratie’ betekent dat de klachtbehandeling heeft bestaan uit het registreren van de klacht of melding en uit het geven van een korte reactie (telefonisch of per e-mail).

  • ^ [1]

    Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal klachten. Een klacht kan namelijk over discriminatie op meerdere gronden gaan, waardoor er verschil ontstaan tussen de twee totalen.

  • ^ [2]

    Per klacht kunnen meerdere wijzen van klachtbehandeling worden toegepast en geregistreerd. Daarbij kan de wijze van klachtbehandeling niet of niet volledig ingevuld zijn voor de op het moment van rapportage nog lopende klachten. Het totale aantal geregistreerde werkwijzen van klachtbehandeling kan om die redenen dan ook afwijken het totale aantal klachten.