Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen 2010 ex artikel 20 Regeling bekostiging financieel toezicht[Regeling vervallen per 01-07-2012.]

Geldend van 19-10-2010 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2010 van de bedragen, bedoeld in artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2012]

Het bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel e, van de Regeling bekostiging financieel toezicht, voor de behandeling van een verzoek tot inschrijving in het register, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, wordt vastgesteld op € 3.200.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2012]

Het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht, waarmee het bedrag, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, kan worden vermeerderd voor de toetsing van de betrouwbaarheid van de in het eerstgenoemde lid bedoelde personen, wordt vastgesteld op € 0.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2012]

Het bedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de Regeling bekostiging financieel toezicht, voor een toetsing naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2, vierde lid,van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, wordt vastgesteld op € 1050.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos