Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling publicatie wachttijden somatische zorg[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 09-01-2010 t/m 31-12-2015

Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Stelt de volgende regeling vast;

Artikel 1. Algemeen [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven

bij of krachtens de Zorgverzekeringswet welke wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg1 .

Uitgezonderd van deze regeling zijn:

Zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van vaststellen van een tarief/prestatiebeschrijving door de Nederlandse Zorgautoriteit voor het desbetreffende specialisme en zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

Artikel 2. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2.1 Wachttijd polikliniek

  Het aantal weken tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt.

 • 2.2 Wachttijd behandeling

  Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Wanneer meerdere varianten van een behandeling bestaan, wordt de wachttijd opgegeven voor de meest voorkomende behandeling.

 • 2.3 Wachttijd diagnostiek

  Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

 • 2.4 Vestigingslocatie

  Locatie waar medisch specialistische zorg of diensten geleverd worden.

 • 2.5 Actuele situatie

  Ruimte voor het maken van afspraken in het afsprakenregister aan het begin van de maand waarvoor voor de wachttijden gepubliceerd worden.

 • 2.6 Retrospectieve wachttijden

  De gemiddelde effectieve wachttijd van de laatste drie maanden.

Artikel 3. Doel [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling heeft tot doel wachttijden voor electieve medisch specialistische zorg op eenduidige wijze transparant en vergelijkbaar beschikbaar te maken voor consumenten.

Artikel 4. Verplichting [Vervallen per 01-01-2016]

 • 4.1 Afronding wachttijd naar hele weken

  Voor publicatie van de wachttijden worden deze omgerekend naar hele weken door naar boven af te ronden.

 • 4.2 Informatie openbaar maken

  Een zorgaanbieder zoals bedoeld in artikel 1 van deze regeling dient voor elke vestigingslocatie de volgende informatie te publiceren op zijn website:

  • 1. lijst met wachttijden (uitgedrukt in weken) voor polikliniek, behandeling en diagnostiek, op basis van de lijst opgenomen in bijlage 1;

  • 2. melding of deze wachttijden actueel of retrospectief zijn door gebruik te maken van de zin:

   [actuele / driemaandelijks gemiddelde] wachttijden per [datum actualisatie]

  • 3. de datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden.

 • 4.3 Aggregatieniveau wachttijd polikliniek

  Het publiceren van wachttijd polikliniek is verplicht voor alle specialismen (genummerde lijst in bijlage 1) die binnen de polikliniek operationeel zijn. Zorgaanbieders die poliklinieken georganiseerd hebben rond sub-specialismen (aangegeven met een letter in bijlage 1) kunnen wachttijden publiceren voor deze subspecialismen. Mocht er geen wachttijd per specialisme (aangegeven met een cijfer in bijlage 1) meetbaar zijn, dan geldt de laagste2 wachttijd van de subspecialismen onder dit specialisme.

 • 4.4 Frequentie publicatie

  De gegevens op de website moeten minimaal 1 keer per maand worden geactualiseerd tussen de 1e en de 10e dag van de maand.

 • 4.5 Alternatief medium

  • a. De wachttijdinformatie zoals opgenomen in artikel 4.2 wordt aan mensen die geen toegang hebben tot internet ook direct op verzoek mondeling of schriftelijk verstrekt.

  • b. Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft, wordt de wachttijdinformatie zoals opgenomen in artikel 4. op verzoek van eenieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt, in een vorm die aansluit bij de behoefte van de verzoekende partij.

Artikel 5. Slotbepaling [Vervallen per 01-01-2016]

De regeling kan worden aangehaald als 'Regeling publicatie wachttijden somatische zorg'.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt Nederlandse Zorgautoriteit geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt de regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

De regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg CI/NR-100.084 wordt per 1 januari 2010 ingetrokken.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,

C.C. van Beek MCM,

voorzitter a.i.

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Niet opgenomen.]

 • ^ [1]

  Voorheen: ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, zelfstandig behandelcentrum.

 • ^ [2]

  Het is niet de bedoeling dat de wachttijd van het algemene specialisme bepaald worden als de gemiddelde wachttijd van de aangeboden subspecialismen.