Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010[Regeling vervallen per 01-08-2011.]

Geldend van 01-01-2011 t/m 31-07-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. HO&S/2009/171229, houdende het vaststellen van de normbedragen in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010)

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Indexcijfers [Vervallen per 01-08-2011]

  • 1 Voor het toepassen van artikel 5, eerste lid, van het besluit wordt onder het indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

  • 2 Voor het toepassen van artikel 5, tweede lid, van het besluit wordt onder de consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

Artikel 3. Aanpassing grensbedragen toetsingsinkomen [Vervallen per 01-08-2011]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 4. Aanpassing normbedragen [Vervallen per 01-08-2011]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 5. Wijziging Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten: aanpassing maximale verrekenbedrag [Vervallen per 01-08-2011]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-08-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en vervalt met ingang van 1 augustus 2011. Indien de Staatscourant waar deze regeling in wordt geplaatst verschijnt na 31 december 2009, dan treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 7. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart