Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Fiscale onderhoudswet 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2010 wenselijk is in een aantal wetten technische en redactionele verbeteringen alsmede enkele wijzigingen aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel IIIa

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel IVa

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2009.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet werken aan winst.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Fiscale Onderhoudswet 2009).]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet burgerservicenummer.]

Artikel XIV

Deze wet treedt, zo nodig met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat:

Artikel XV

Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale onderhoudswet 2010.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin