Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overige fiscale maatregelen 2010

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2010 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IIa [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel IVa [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel VIa

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel IX

Artikel 15, eerste lid, onderdeel z, tweede volzin, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer zoals dat luidde op 31 december 2010, blijft van toepassing met betrekking tot omstandigheden als bedoeld in die volzin in gevallen waarin de vrijstelling ingevolge de eerste volzin van dat artikelonderdeel in 2010 toepassing heeft gevonden.

Artikel X

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XIIa

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XIIb

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XIV

Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2010 op het eerste bedrag, genoemd in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, en de bedragen, genoemd in artikel 86, eerste lid, van die wet.

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XVIIa

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XVIIb

[Red: Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2008.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2009.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XXa [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel XXI

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

  • 8 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVII, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 10 Artikel XIX werkt terug tot en met 31 december 2009.

  • 11 Met betrekking tot gevallen waarin een overdracht van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen uiterlijk op 31 december 2009 krachtens schenking heeft plaatsgevonden, blijven artikel 25, negende lid, van de Invorderingswet 1990, zoals die bepaling op 31 december 2009 luidde, en de daarop berustende bepalingen van toepassing.

Artikel XXII

Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2010.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin