Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Wet toezicht accountantsorganisaties (aanpassing bijlage)

Geldend van 30-12-2009 t/m heden

Besluit van 22 december 2009 houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties (aanpassing bijlage)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 december 2009, nr. BJZ2009062622, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2009, nr. W08.09.0525.IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 18 december 2009, nr. BJZ2009067049, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel II

De bijlage bij artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Wet toezicht accountantsorganisaties is van toepassing op de verslaglegging, bedoeld in de artikelen 70c, tweede lid, onderdeel h, en 71g, eerste lid, van de Woningwet, over een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2009.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2009

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie

,

E. E. van der Laan

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin