Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit machtiging manager Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures personeelsaangelegenheden[Regeling vervallen per 07-04-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]

Geldend van 31-12-2009 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2009, nr. DBV/9226772, tot machtiging van de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-04-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder manager: de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2 [Vervallen per 07-04-2012]

  • 1 Aan de manager wordt machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften inzake personeelsaangelegenheden, waaronder begrepen het ondertekenen van stukken in het kader van bezwaarprocedures, het ondertekenen van verweerschriften in bezwaar- en beroepsprocedures, het instellen van bezwaar bij uitvoeringsorganisaties, het instellen van (hoger) beroep bij gerechtelijke instanties, het vertegenwoordigen van de Minister van Economische Zaken bij behandeling van een geschil ter zitting, het verdagen van de beslistermijn in bezwaarzaken als bedoeld in artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het doen van mededelingen als bedoeld in artikel 4:14, eerste lid, artikel 4:15, derde en vierde lid, en artikel 7:10, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

  • 2 Aan de manager wordt machtiging verleend om bij de behandeling van een geschil inzake personeelsaangelegenheden één of meer andere personen als medegemachtigde te introduceren.

  • 3 De manager kan voor aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede lid machtiging verlenen aan medewerkers van zijn dienst.

Artikel 3 [Vervallen per 07-04-2012]

De uit dit besluit voor de manager voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op de door de manager daartoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 4 [Vervallen per 07-04-2012]

Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5 [Vervallen per 07-04-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2009

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven