Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns

Geldend van 01-04-2010 t/m heden

Besluit van 23 december 2009, houdende aanpassing van het Uitvoeringsbesluit accijns

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 30 november 2009, nr. DV 2009-700 U;

Gelet op artikelen 2, achtste lid, 2a, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 2e, derde en vierde lid, 41, eerste lid, 50b, eerste lid, 50d, tweede lid, 50f, vierde lid, 64, eerste lid, 65, eerste lid, 66, eerste lid, 66a, eerste lid, 66b, eerste lid, 67, eerste lid, 68, eerste lid, 70, eerste lid, 71, eerste lid, 80, eerste lid, 85, eerste lid, van de Wet op de accijns en artikel 70 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2009, no. W06.09.0510/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 17 december 2009, nr. DV 2009/741;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit accijns.]

Artikel II

De bij dit besluit gewijzigde artikelen van het Uitvoeringsbesluit accijns zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing voor zover zij betrekking hebben op de heffing van accijns waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die accijns zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

  • 1 De in de artikelen 2, 2a, 2b en 3 van het Uitvoeringsbesluit accijns, zoals die artikelen luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, voorziene procedures ter zake van de in die artikelen bedoelde overbrengingen van accijnsgoederen blijven van toepassing op overbrengingen, die zijn aangevangen vóór 1 januari 2011.

  • 2 De in de artikelen 3a, 3c, 4, 5 en 6 van het Uitvoeringsbesluit accijns, zoals die artikelen luidden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, voorziene procedures ter zake van de in die artikelen bedoelde overbrengingen van accijnsgoederen blijven van toepassing op overbrengingen, die zijn aangevangen vóór 1 januari 2011, indien deze overbrengingen niet geschieden onder dekking van een e-AD.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin