Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Belastingplan 2010

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2010 wenselijk is fiscale maatregelen te treffen in het kader van het inkomensbeleid en mede ter bevordering van ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Vervallen]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel VIII

Met betrekking tot immateriële activa die na 31 december 2007, maar voor 1 januari 2010 tot de bedrijfsmiddelen van de belastingplichtige zijn gaan behoren en waarvoor aan hem een S&O-verklaring is afgegeven als bedoeld in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, blijft artikel 12b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals dat luidde op 31 december 2009 van toepassing, met dien verstande dat de vanaf 1 januari 2010 behaalde voordelen uit hoofde van die activa slechts voor 5/H gedeelte in aanmerking worden genomen.

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIII [Vervallen per 31-12-2010]

Artikel XIV [Vervallen per 31-12-2010]

Artikel XV [Vervallen per 31-12-2010]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XVII

Artikel XX van het Belastingplan 2009 vindt geen toepassing voor het jaar 2010.

Artikel XVIII

Artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2010 op de bedragen genoemd in de artikelen 23 en 25 van die wet.

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel XIXa

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXI

Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt bij het begin van het kalenderjaar 2010 geen toepassing op de bedragen, genoemd in artikel 28, eerste lid, en tweede lid, aanhef, van die wet.

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XXIVa

  • 1 De accijns op sigaretten wordt met ingang van 1 maart 2010 zodanig verhoogd dat de totale accijns voor de meest gevraagde prijsklasse sigaretten € 4,70 per 1000 stuks hoger zal liggen dan het accijnsbedrag voor deze prijsklasse op 28 februari 2010. Indien met ingang van 1 maart 2010 het aldus berekende accijnsbedrag lager is dan het bedrag dat overeenkomt met 57 percent van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse sigaretten, berekend per 1000 stuks, geldt het laatstbedoelde bedrag.

  • 2 Bij ministeriële regeling worden met ingang van 1 maart 2010 de tarieven van de accijns, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de accijns aangepast. De aanpassing geschiedt zodanig dat voor sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse het specifieke gedeelte van de accijns 50% bedraagt van de som van de totale accijns en de omzetbelasting. Daarbij dient het bedrag van de totale accijns gelijk te blijven aan het bedrag van de totale accijns dat na de verhoging van de accijns verschuldigd zou zijn zonder de aanpassing. De aanpassing van het bedrag dat in artikel 35, eerste lid, onderdeel b, is opgenomen als de ten minste te betalen accijns voor 1000 stuks sigaretten, geschiedt zodanig dat deze accijns na de aanpassing van de tarieven bedraagt het totale bedrag van de accijns voor 1000 stuks sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse. Bij de aanpassing vindt afronding plaats van het procentuele gedeelte van de accijns op honderdsten van een percent.

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XXVIII

[Vervallen]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt de Mijnbouwwet.]

Artikel XXXIII

De wijziging ingevolge artikel I, onderdeel N, van artikel 3.111, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 is niet van toepassing op gevallen waarin het genereren van inkomen uit sparen en beleggen uit de woning reeds is aangevangen vóór 1 januari 2010, tenzij de belastingplichtige akkoord gaat met bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Artikel XXXIV [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel XXXV

[Red: Wijzigt de Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek.]

Artikel XXXVI

[Red: Wijzigt de Wet Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen.]

Artikel XXXVII

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XXXVIII

Ingeval de samenloop van wetten die in 2009 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel XXXIX

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen F en G, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met 1 januari 2010.

  • 4 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIXA in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met 1 januari 2010.

Artikel XL

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2010.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de negenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin