Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingswet dienstenrichtlijn[Regeling materieel uitgewerkt per 28-12-2011.]

Geldend van 28-12-2009 t/m heden

Wet van 23 december 2009 tot aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is diverse wetten aan te passen aan de Dienstenwet of te wijzigen ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376/6);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.]

Artikel Ia

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel IIIa

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IIIb

[Red: Wijzigt de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.]

Artikel IIIc

[Red: Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

Artikel IIId

[Red: Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]

Artikel IIIe

[Red: Wijzigt de Wet op de architectentitel.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet geurhinder en veehouderij.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Handelsregisterwet 2007.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Colportagewet.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Dienstenwet.]

Artikel VIIIa

[Red: Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Flora- en faunawet.]

Artikel X

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XI

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet dienstenrichtlijn.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 23 december 2009

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vierentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin