Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden (Regionaal Medisch Tuchtcollege Zwolle, periode (1930) 1931–1973)

Geldend van 23-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2009, nr. DBV/IenA/I 2971690, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Zwolle, over de periode (1930) 1931–1973

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Historisch Centrum Overijssel over te brengen archiefbescheiden van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Zwolle, over de periode (1930) 1931–1973, die zijn opgenomen in de inventaris onder de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

Inventarisnummer:

Niet openbaar vóór 1 januari:

43, 162, 191

2010

31 - 32, 61, 69, 89, 95, 108, 188, 224, 234

2011

123, 129, 135, 139, 217, 233, 244

2012

40, 122, 136

2013

33, 68, 109, 143, 203, 235

2014

104, 147, 212, 219

2015

14, 48, 115, 166, 173, 179, 204

2016

91, 94, 214

2017

10, 41, 110

2018

120, 208, 215

2019

18, 71, 225, 245

2020

228

2022

44, 196

2023

53 - 54, 137, 151, 171

2024

6, 72, 79

2025

11, 46–47, 170, 192, 246

2026

21, 35, 81, 152, 238

2027

22, 211, 237

2028

56, 101, 107, 112, 141, 149, 160, 199, 226

2029

121, 125

2030

36, 49, 62, 76, 85, 130, 148, 156, 159, 161, 168, 174–175, 231

2031

8, 126, 150, 157, 165, 220

2032

15, 37–38, 45, 59, 119, 145 - 146, 153, 172, 177

2033

176, 178

2034

27, 52, 114, 158, 163, 229–230

2035

9, 100, 189, 209

2036

29, 70, 77, 131, 138, 205, 210

2037

28, 51, 127, 140

2038

17, 50, 58, 113, 116, 124, 184, 232, 241

2039

7, 13, 16, 20, 34, 42, 193

2040

12, 78, 84, 128, 155, 167, 197, 239

2041

154, 218

2042

19, 23, 63, 98, 106, 111, 117, 200

2043

24–26, 66, 97, 103, 132, 169, 183, 195

2044

30, 39, 88, 93, 144, 207, 236, 240

2045

67, 86, 105, 133, 182, 187, 194, 198

2046

180, 206, 223

2047

74–75, 80, 87, 181, 186, 201, 243

2048

73

2049

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden is slechts mogelijk na ondertekening van het door het Historisch Centrum Overijssel gehanteerde ‘Aanvraagformulier raadpleging niet-openbare archieven of archiefbescheiden’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij deze regeling gevoegd.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden uit dossiers waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Historisch Centrum Overijssel. De directeur van het Historisch Centrum Overijssel kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage

HISTORISCH CENTRUM OVERIJSSEL
 
 

Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle, tel: 038-4266300, E-Mail:infohco@historischcentrumoverijssel.nl

 
AANVRAAGFORMULIER RAADPLEGING NIET-OPENBARE ARCHIEVEN OF ARCHIEFBESCHEIDEN (ARTIKEL 15, DERDE LID, ARCHIEFWET 1995)
 
 

De ondergetekende,

 
 

Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

 
 

vraagt dispensatie van de aan de hieronder vermelde archieven of archiefbescheiden gestelde beperkingen van de openbaarheid, opdat hij/zij genoemde archieven/archiefbescheiden kan raadplegen in verband met

 
 

zijn/haar onderzoek naar:

 
 

Het onderzoek heeft betrekking op de navolgende archivalia. De namen van de betreffende archieven, hun toegangnummers en de relevantie inventarisnummers dienen zo volledig mogelijk te worden genoteerd:

 
 

Doel van het onderzoek:

 
 

Referenties:

 
 

Datum:

 
 

Handtekening aanvrager/aanvraagster: