Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling sterktes in innovatie[Regeling materieel uitgewerkt per 02-10-2014.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2009, nr. WJZ/9223975, houdende wijzigingen van de regeling Sterktes in innovatie en de toevoeging van vier extra hoofdstukken

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, 5, 17, eerste tot en met derde lid, 18, 44 en 48, eerste lid van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling sterktes in innovatie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling sterktes in innovatie.]

Artikel III

Artikel I, onderdelen D, M, N, onder a, O, onder a, T, U, V, W, X, AG en AH zijn niet van toepassing op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven