Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (wijzigingen i.v.m. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)

Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Wet van 3 december 2009 tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in enkele bijzondere wetten de beslistermijnen aan te passen met het oog op de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Justitie

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Economische Zaken

Artikel II

[Red: Wijzigt de Gaswet.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel III

[Red: Wijzigt de Flora- en faunawet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de dierenbescherming.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel XVII

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat beslist op een aanvraag om nadeelcompensatie op grond van of met inachtneming van een door hem vastgestelde beleidsregel binnen de bij die beleidsregel vastgestelde termijn. Deze termijn geldt als een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn.

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Belemmeringenwet Privaatrecht.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel XX

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges, en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 3 december 2009

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

G. ter Horst

De Minister van Justitie

,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Economische Zaken

,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

,

J. P. H. Donner

De Minister van Verkeer en Waterstaat

,

C. M. P. S. Eurlings

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

Uitgegeven de eenentwintigste december 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin