Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 31-12-2014 t/m 31-12-2017

Regeling tot de subsidiëring van kennismakingsstages in de zeescheepvaart en waterbouw van 2010 tot en met 2014 (Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • KVNR: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders te Rotterdam;

 • Vereniging van Waterbouwers: Vereniging van Waterbouwers te Gouda;

 • introductiestage: door de KVNR of de Vereniging van Waterbouwers georganiseerde stage aan boord van een opleidingsschip;

 • waterbouwstage: door de Vereniging van Waterbouwers georganiseerde stage aan boord van een schip in de waterbouw;

 • zeevaartstage: door de KVNR georganiseerde stage aan boord van een schip in de zeescheepvaart;

 • stagekosten: aan de stagiair doorberekende kosten van een introductie-, zeevaart- of waterbouwstage;

 • stagiair: scholier in de leeftijdcategorie 14 tot en met 15 jaar, onderscheidenlijk in de leeftijdcategorie 16 jaar en ouder, die een introductie-, zeevaart- of waterbouwstage heeft gelopen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag aan een stagiair een subsidie voor de bekostiging van de stagekosten.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt ingediend op een formulier, waarvan het model als bijlage bij deze regeling is gevoegd, en gaat vergezeld van de nota voor de door de stagiair verschuldigde stagekosten.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde verschuldigde kosten bedragen 50 procent van de werkelijke kosten, die aan een stage zijn verbonden, tot ten hoogste:

  • a. voor een introductiestage of een waterbouwstage € 200;

  • b. voor een zeevaartstage € 1500.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie voor een introductiestage of een waterbouwstage bedraagt ten hoogste € 200.

 • 2 De subsidie voor een zeevaartstage bedraagt ten hoogste € 1500.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is beschikbaar:

  • a. € 100.000 in 2010;

  • b. € 300.000 in 2011;

  • c. € 300.000 in 2012;

  • d. € 300.000 in 2013;

  • e. € 300.000 in 2014;

  • f. € 250.000 in 2015;

  • g. € 250.000 in 2016;

  • h. € 250.000 in 2017.

 • 2 De kosten van de in artikel 6 bedoelde uitvoerders, verbonden aan de werkzaamheden ter uitvoering van deze regeling, komen ten laste van de in het eerste lid genoemde bedragen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De aanvraag om subsidie wordt binnen vier weken na afronding van de stage ingediend.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 3 De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien:

  • a. de aanvraag betrekking heeft op een stage die is afgerond vóór de inwerkingtreding van deze regeling; of

  • b. reeds driemaal eerder aan de aanvrager een subsidie is verstrekt krachtens deze regeling.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2018]

De minister kan de Directeur van het Bureau van de KVNR of de Directeur van de Stichting Scheepvaart te Amsterdam, dan wel beide, met de uitvoering van deze regeling belasten.

Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2018]

De minister neemt de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage : Model subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 2, tweede lid [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 245750.png