Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren

Geldend van 17-12-2009 t/m heden

Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en artikel 4.81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Beleidsregels grote rivieren.]

Artikel II

Met betrekking tot het nemen van besluiten op aanvragen om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken die zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijven de Beleidsregels grote rivieren zoals deze luidden onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa