Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Commissie van Bezwaar voor het Europafonds[Regeling vervallen per 22-07-2011.]

Geldend van 11-12-2009 t/m 21-07-2011

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 4 december 2009, nr. DJZ/BR/0904-2009, tot instelling van een Commissie van Bezwaar voor het Europafonds (Besluit Commissie van Bezwaar voor het Europafonds)

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 22-07-2011]

  • 1 Er is een Commissie van Bezwaar voor het Europafonds.

  • 3 De Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken benoemt namens de staatssecretaris de leden van de commissie, daaronder begrepen de voorzitter en diens plaatsvervanger. De voorzitter en diens plaatsvervanger zijn niet werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechtelijk ambtenaar, bedoeld in artikel 1d van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

  • 4 De Secretaris-Generaal benoemt ten minste twee gewone leden en twee plaatsvervangende gewone leden uit de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 2 [Vervallen per 22-07-2011]

De secretaris van de Commissie van Bezwaar DBZ en diens plaatsvervanger zijn tevens secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de commissie.

Artikel 3 [Vervallen per 22-07-2011]

  • 2 De secretaris verstrekt een afschrift van het bezwaarschrift aan het betrokken dienstonderdeel van het ministerie. Het betrokken dienstonderdeel stelt de op de zaak betrekking hebbende stukken ter beschikking van de commissie.

Artikel 4 [Vervallen per 22-07-2011]

  • 1 De secretaris stelt voor de behandeling van elk bezwaarschrift de commissie samen uit de voorzitter of diens plaatsvervanger en twee gewone leden of plaatsvervangende leden die niet rechtstreeks of middellijk persoonlijk betrokken zijn bij de aangelegenheid waarop het bezwaar betrekking heeft.

  • 2 De secretaris legt het bezwaarschrift en de overige op de zaak betrekking hebbende stukken voor aan de commissie.

Artikel 5 [Vervallen per 22-07-2011]

  • 3 De secretaris nodigt de staatssecretaris uit voor de hoorzitting. Indien de staatssecretaris geen gehoor kan geven aan de uitnodiging kan door hem tot uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting een schriftelijke reactie op het bezwaarschrift ter kennis van de commissie worden gebracht. De secretaris zendt de schriftelijke reactie aan de indiener van het bezwaarschrift.

  • 4 De secretaris draagt zorg dat van het horen een verslag wordt opgemaakt.

Artikel 6 [Vervallen per 22-07-2011]

Het betrokken dienstonderdeel verstrekt de commissie de inlichtingen die zij nodig oordeelt voor haar werkzaamheden. De commissie kan bij derden advies inwinnen.

Artikel 7 [Vervallen per 22-07-2011]

De commissie stelt haar advies vast bij meerderheid van stemmen. Geen der betrokken leden onthoudt zich van stemming. De commissie legt binnen vier weken na de hoorzitting haar advies en het verslag van de hoorzitting voor aan de staatssecretaris.

Artikel 8 [Vervallen per 22-07-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie van Bezwaar voor het Europafonds.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

staatssecretaris voor Europese Zaken

,
namens deze:
De

Secretaris-Generaal

van het ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg