Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt voor het kalenderjaar 2010 vastgesteld op 6,36%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 1 december 2009

J.M. Linthorst

Voorzitter Raad van bestuur UWV