Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit financiële markten 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 27 november 2009 houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit reikwijdtebepalingen Wft, en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Wijzigingsbesluit financiële markten 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 9 september 2009, FM/2009/1927 M; Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Algemeen en internationaal;

Gelet op de artikelen 1:81, eerste lid, 1:102, eerste lid, 2:69a, zesde lid, 2:117, derde lid, 2:122, tweede lid, 3:36, zesde lid, 3:259, derde lid, 4:9, derde lid, 4:11, tweede tot en met vierde lid, 4:15, tweede lid, 4:18c, vierde lid, 4:20, eerste lid, 4:26, zesde lid, 4:47, eerste lid, en 4:71a van de Wet op het financieel toezicht en artikel 26 van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

De Raad van State gehoord (advies van 14 oktober 2009, no. W06.09.0358/III)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 20 november 2009, FM/2009/2278 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Besluit toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel X

Artikel XI

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit financiële markten 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 november 2009

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de tiende december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin