Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling implementatie richtlijn nr. 2009/134/EG (aanpassing bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG inzake cosmetische producten)[Regeling vervallen per 11-07-2013.]

Geldend van 09-12-2009 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2009, nr. VGP/VC 2970217 houdende de implementatie van richtlijn nr. 2009/134/EG tot aanpassing van bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-07-2013]

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten mogen producten die voldoen aan bijlage III bij richtlijn nr. 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten (PbEG L 262), zoals die luidde voordat zij werd gewijzigd door richtlijn nr. 2009/134/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 2009 (PbEU L 282) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang, met ingang van 1 november 2011 niet meer in de handel worden gebracht en met ingang van 1 november 2012 niet meer aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 2 [Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink