Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken[Regeling vervallen per 24-01-2012.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 23-01-2012

Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op artikel 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. Algemeen [Vervallen per 24-01-2012]

Deze regeling is van toepassing op zorgverzekeraars.

Artikel 2. Begripsbepalingen [Vervallen per 24-01-2012]

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

 • 1. De wet: de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

 • 2. Zorgaanbieder: zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 sub c van de Wmg.

 • 3. Zorgverzekeraar: zorgverzekeraar als bedoeld in de zorgverzekeringswet en artikel 1 sub d van de Wmg.

 • 4. Prestatie: een prestatie als genoemd in artikel 1 sub j van de Wmg.

 • 5. DBC (Diagnose Behandeling Combinatie): het geheel van prestaties van de zorgaanbieder gedurende het DBC-traject, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgaanbieder consulteert.

 • 6. B-segment: de kostenbedragen en het volume aan prestaties per DBC, die vrij onderhandelbaar zijn. Voor het B-segment worden door de NZa alleen prestatiebeschrijvingen en het honorarium-uurtarief vastgesteld.

 • 7. Prijs: het bedrag welke door de zorgaanbieder voor een geleverde prestatie in rekening wordt gebracht.

Artikel 3. Doel [Vervallen per 24-01-2012]

De aanlevering van de onder artikelen 5 beschreven prijsinformatie door de onder artikel 4 genoemde zorgverzekeraars geschiedt ten behoeve van de marktonderzoekstaken van de NZa.

Artikel 4. Verplichting [Vervallen per 24-01-2012]

Een zorgverzekeraar die één of meerdere DBC’s in het B-segment heeft gecontracteerd bij één of meerdere zorgaanbieders, levert maandelijks prijsinformatie uit de contractafspraken aan de NZa.

Artikel 5. Wijze van aanlevering prijsinformatie: [Vervallen per 24-01-2012]

De prijsinformatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Bestanden worden op een beveiligde manier aangeleverd; en

 • 2. Alle gegevens zijn opgenomen in één bestand met daarin prijsinformatie zoals overeengekomen met alle gecontracteerde zorgaanbieders voor alle gecontracteerde prestaties in het B-segment; en

 • 3. Het bestand met prijsinformatie uit de contracten is opgemaakt conform het technische formaat zoals opgenomen in de bijlage. Het bevat één voorloopregel, één sluitregel en daartussen voor elke afgesproken prijs een detailregel met de volgende velden:

  • de zorgverlenercode;

  • de declaratiecode;

  • de contractprijs, gesplitst in instellingskosten en het totaal

  • van de honoraria van de specialismen, weergegeven in eurocenten;

  • begin- en einddatum van de prijsafspraak;

  • begin en eindnummer van de (eventuele) staffelafspraak.

Artikel 6. Maandelijkse aanlevering prijsinformatie [Vervallen per 24-01-2012]

 • 1 Prijsinformatie wordt maandelijks aangeleverd.

 • 2 Alle prijsinformatie die betrekking hebben op jaar (t) dienen aan het eind van elke maand van het jaar (t) verzonden te worden naar de NZa.

 • 3 Meerjarenafspraken dienen voor elke maand waarop deze betrekking hebben aangeleverd te worden.

Artikel 7. Slotbepaling [Vervallen per 24-01-2012]

De regeling kan worden aangehaald als 'Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken'.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2009, treedt de regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

De regeling Prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken CU/NR-100.055 wordt per 1 januari 2010 ingetrokken.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,

de voorzitter a.i.

,

C.C. van Beek MCM