Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie Jeugd2[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 28-11-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2009, R&P/RA/2009/26289 tot Instelling van een Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), Actie Jeugd2

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien),

Besluit:

Artikel 1. Begrippen [Vervallen per 01-01-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling [Vervallen per 01-01-2021]

Er is een Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie Jeugd2.

Artikel 3. Taak [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 4. Samenstelling [Vervallen per 01-01-2021]

  • a. Het comité bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en de overige leden.

  • b. De minister benoemt en ontslaat de leden van het comité.

  • c. De voorzitter en de leden zijn onafhankelijk en tekenen voor aanvang van de werkzaamheden een verklaring van onafhankelijkheid.

Artikel 5. Vergoeding [Vervallen per 01-01-2021]

  • a. Aan de voorzitter en de overige leden kan ten laste van het ministerie een vergoeding worden toegekend.

  • b. Op de aan de voorzitter en de overige leden toe te kennen vergoeding is de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies van toepassing.

Artikel 6. Secretariaat [Vervallen per 01-01-2021]

  • a. Het comité wordt bijgestaan door een secretariaat.

  • b. In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de minister.

  • c. Het secretariaat is uitsluitend verantwoording schuldig aan het comité.

Artikel 7. Beheer bescheiden [Vervallen per 01-01-2021]

  • a. Het beheer van de bescheiden van het comité geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

  • b. De bescheiden van het comité worden na beëindiging van de werkzaamheden van het comité in het archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 8. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2021]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 november 2009.

Artikel 9. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie Jeugd2.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma