Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond Gedetineerdenbegeleiding 2010–2011[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 25-11-2009 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 november 2009, nr. DJZ/BR-0937/2009, tot vaststelling van een subsidieplafond voor de subsidiëring van de begeleiding en geestelijke verzorging van Nederlandse gedetineerden in het buitenland (Subsidieplafond Gedetineerdenbegeleiding 2010–2011)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

  • 2 Ten laste van het in het eerste lid genoemde bedrag kunnen in 2010 tot ten hoogste € 1.340.000,00 en in 2011 tot ten hoogste € 1.365.000,00 verplichtingen worden aangegaan.

  • 3 Subsidieverlening geschiedt onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste komt van een nog niet vastgestelde begroting voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen