Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling teveel en te weinig gewerkte uren politie

Geldend van 02-12-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 november 2009, nr. 2009-0000635138, houdende regels over te veel en te weinig gewerkte uren voor de politie (Regeling te veel en te weinig gewerkte uren politie)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder het verrichten van dienst mede verstaan: het genieten van vakantie, verlof of buitengewoon verlof.

Artikel 3

  • 1 Aan de ambtenaar, die in een kalenderjaar meer uren dienst heeft verricht dan het aantal te werken uren per jaar, wordt voor elk meer gewerkt uur een vergoeding toegekend gelijk aan het salaris per uur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van het Bbp.

  • 2 Indien het aantal meer gewerkte uren hoger is dan negen uur, wordt de vergoeding per uur voor die uren vermeerderd met € 6,00.

  • 3 De vergoeding wordt alleen toegekend aan de ambtenaar die is ingedeeld in een salarisschaal lager dan salarisschaal 13 van bijlage I van het Bbp.

Artikel 4

Indien de ambtenaar in een kalenderjaar minder uren dienst heeft verricht dan het aantal te werken uren per jaar, wordt het verschil met een maximum van negen uur toegevoegd aan zijn aantal te werken uren van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling teveel en te weinig gewerkte uren politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst