Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening instelling van een fonds voor sociaal economische aangelegenheden 2007[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 29-08-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 29 maart 2007, houdende de instelling van een fonds voor sociaal economische aangelegenheden (Verordening instelling van een fonds voor sociaal economische aangelegenheden 2007)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op:

- artikel 93, tweede lid onderdeel g, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gehoord de Commissie sociaal economische aangelegenheden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis

: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

b.

productschap

: het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

bestuur

: het bestuur van het Productschap;

d.

dagelijks bestuur

het dagelijks bestuur van het productschap;

e.

voorzitter

: de voorzitter van het Productschap;

f.

Commissie sociaal economische aangelegenheden

de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over sociaal economische aangelegenheden;

g.

fonds

het fonds genoemd in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een fonds voor sociaal economische aangelegenheden.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-)heffingen, verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. een bijdrage aan diensten of onderzoek- of ontwikkelingsprojecten (waaronder opleiding en voorlichting, verwerking en afzet) voor sociaal economische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord;

 • b. andere uitgaven ten bate van projecten of diensten in het kader van sociaal economische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord;

 • c. het verstrekken van bijdragen aan verenigingen of stichtingen die volgens haar statuten ten doel hebben diensten ter verrichten of de belangen te behartigen op het terrein van sociaal economische aangelegenheden;

 • d. uitgaven ten bate van belangenbehartiging in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het dagelijks bestuur beslist namens het bestuur over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het bestuur neemt een besluit over de bestemming van de middelen van het fonds op voorstel van de Commissie sociaal economische aangelegenheden.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter namens het bestuur als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van sociaal economische aangelegenheden.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening instelling van een fonds voor sociaal economische aangelegenheden.

Rijswijk, 29 maart 2007

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris