Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsbesluit IOW[Regeling materieel uitgewerkt per 01-12-2011.][Regeling vervalt per 01-01-2027.]

Geldend van 01-12-2009 t/m heden

Besluit van 31 oktober 2009 tot wijziging van een aantal socialezekerheidsbesluiten, het Besluit inburgering en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (Aanpassingsbesluit IOW)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 september 2009, Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, nr. IVV/I/2009/20373, gedaan na overleg met Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 2, zesde lid, 6, vierde lid, 16, tweede lid, 19, achtste lid, 21, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 september 2009);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 2009, nr. IVV/I/2009/22402, uitgebracht na overleg met Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging van het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998.]

Artikel II. Wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

[Red: Wijzigt het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid.]

Artikel III. Wijziging van het Boetebesluit socialezekerheidswetten

[Red: Wijzigt het Boetebesluit socialezekerheidswetten.]

Artikel IV. Wijziging van het Besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA

[Red: Wijzigt het Besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA.]

Artikel V. Wijziging van het Maatregelenbesluit sociale zekerheidswetten

[Red: Wijzigt het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten.]

Artikel VI. Wijziging van het Inkomens- en samenloopbesluit Anw

[Red: Wijzigt het Inkomens- en samenloopbesluit Anw.]

Artikel VII. Wijziging van het Inkomensbesluit IOAW

[Red: Wijzigt het Inkomensbesluit IOAW.]

Artikel VIII. Wijziging van het Besluit inburgering

[Red: Wijzigt het Besluit inburgering.]

Artikel IX. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]

Artikel X. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.

Artikel XI. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanpassingsbesluit IOW.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 oktober 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zeventiende november 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin