Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsregeling adviescommissie kansspelen via internet[Regeling vervallen per 01-06-2010.]

Geldend van 12-11-2009 t/m 31-05-2010

Regeling van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 september 2009 houdende instelling van een adviescommissie kansspelen via internet (Instellingsregeling adviescommissie kansspelen via internet)

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1. Instelling [Vervallen per 01-06-2010]

Er is een adviescommissie kansspelen via internet, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2. Taak [Vervallen per 01-06-2010]

De commissie heeft tot taak de Minister van Justitie te adviseren over de algemene voorwaarden die kunnen worden gesteld aan de regulering van kansspelen via internet, met als mogelijk resultaat een voorstel voor een wettelijk regime voor kansspelen via internet en met specifieke aandacht voor de consequenties voor de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het Nederlandse kansspelbeleid, de aard en omvang van het illegale aanbod van kansspelen via internet, de eventuele wijze van vergunningafgifte, soortgelijke ontwikkelingen in andere lidstaten van de Europese Unie, en de bescherming van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en jongvolwassenen.

Artikel 3. Samenstelling [Vervallen per 01-06-2010]

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vijf leden.

  • 2 De voorzitter en de leden worden benoemd door de Minister van Justitie.

Artikel 4. Adviestermijn en opheffing [Vervallen per 01-06-2010]

  • 1 De commissie brengt haar advies uit vóór 1 maart 2010.

  • 2 Een maand na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5. Archiefbescheiden [Vervallen per 01-06-2010]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Justitie. De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Justitie.

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-06-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 september 2009 en vervalt met ingang van 1 juni 2010.

Artikel 7. Citeertitel [Vervallen per 01-06-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling adviescommissie kansspelen via internet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst