Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Ecomische Zaken van 30 oktober 2009, nr. WJZ/9190878, houdende vaststelling van de correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2010 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2010)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, zesde lid, en 31, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

§ 2. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

Artikel 5

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven