Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2009[Regeling vervallen per 01-12-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 30-11-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 20 oktober 2009, nr. 5602648/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van parkeercontroleurs bij het Parkeerbedrijf gemeente Arnhem tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van het hoofd parkeercontrole van de gemeente Arnhem van 8 mei 2009;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-12-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar:

De personen, werkzaam in de functie van parkeercontroleur in dienst van het Parkeerbedrijf van de gemeente Arnhem, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2 [Vervallen per 01-12-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3 [Vervallen per 01-12-2014]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de strafbare feiten waarvoor hij of zij is beëdigd, gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als parkeercontroleur gebruik maken van handboeien en een korte wapenstok van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien en een korte wapenstok nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien, korte wapenstok.

Artikel 4 [Vervallen per 01-12-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 01-12-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland.

Artikel 6 [Vervallen per 01-12-2014]

 • 1 Het Hoofd van het Parkeerbedrijf Arnhem brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 01-12-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 20 oktober 2009, nr. 5602648/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8 [Vervallen per 01-12-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2009 en vervalt met ingang van 1 december 2014.

Artikel 9 [Vervallen per 01-12-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

de teammanager BTR

,

P.W.C. Collard