Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Commissie bijzondere munten 2010 en 2011[Regeling vervallen per 31-12-2011.]

Geldend van 27-10-2009 t/m 30-12-2011

Instellingsbesluit Commissie bijzondere munten 2010 en 2011

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2011]

Er is een ‘Commissie bijzondere munten 2010 en 2011’, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2011]

De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaars voor de bijzondere munten die in 2010 en 2011 zullen wordt uitgegeven.

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Tot voorzitter van de Commissie, tevens onbezoldigd lid, wordt benoemd de directeur Financiële markten van het ministerie van Financiën, prof. dr. K.H.W. Knot.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. ir. M.T. Brouwer (Muntmeester);

  • b. mevrouw S. Drummen (beeldend kunstenares);

  • c. de heer S. Michiels (beeldend kunstenaar);

  • d. mevrouw drs. M. Scharloo (directeur Teylers Museum); en

  • e. drs. N.F. Weijer (numismaat).

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2011]

In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het ministerie van Financiën.

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2011]

De Commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren.

Artikel 6 [Vervallen per 31-12-2011]

Aan de leden van de Commissie, genoemd in artikel 3, tweede lid, onder b tot en met e, wordt per bijeenkomst een vergoeding toegekend van 3% van het maximum van salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7 [Vervallen per 31-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2009. Het besluit vervalt met ingang van 31 december 2011.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager