Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage[Regeling vervallen per 04-01-2014 met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.]

Geldend van 01-09-2012 t/m 01-01-2014

Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 67, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de Registeraccountants,

Gelet op artikel 15 van de Verordening op de praktijkstage,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1 [Vervallen per 04-01-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 04-01-2014]

  • 1 Kandidaten die aan de praktijkstage willen deelnemen zijn eenmalig een stagegeld van € 799 verschuldigd.

  • 3 Kandidaten zijn voor de examinering van de afstudeerscriptie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel b, alsmede de mondelinge examinering, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening op de praktijkstage, een bedrag van € 433 verschuldigd.

Artikel 3 [Vervallen per 04-01-2014]

  • 1 Het bestuur bepaalt op welke wijze en vóór welke datum de verschuldigde bedragen uit artikel 2 moeten worden voldaan.

  • 2 Een kandidaat die niet de door het bestuur ingevolge het eerste lid gegeven aanwijzingen opvolgt, wordt niet tot het desbetreffende examen of de desbetreffende toets toegelaten.

Artikel 3a [Vervallen per 04-01-2014]

  • 1 De Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage, zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze verordening, blijft van toepassing op de praktijkstage die vóór 1 september 2011 is aangevangen, met dien verstande dat de in artikel 2, tweede tot en met het vierde lid van die verordening genoemde bedragen jaarlijks per 1 september worden aangepast overeenkomstig de jaarmutatie van de consumentenprijsindex van het jaar voorafgaand aan dat jaar ten opzichte van twee jaar voorafgaand aan dat jaar.

  • 2 De jaarlijkse bijdrage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage, zoals die luidde vóór 1 januari 2011, wordt voor de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 en in afwijking van het eerste lid, verhoogd met 2,4%.

  • 3 De consumentenprijsindex, bedoeld in het eerste lid, is de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 4 [Vervallen per 04-01-2014]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007 en werkt terug tot 1 oktober 2006.

Artikel 5 [Vervallen per 04-01-2014]

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage.