Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 09-12-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 6 oktober 2009, nr. BJZ2009055677, houdende regels met betrekking tot subsidies voor het stimuleren van woningbouwprojecten (Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 20, eerste lid, van de Wet stedelijke vernieuwing;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • b. subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 2;

 • c. woning: elke door nieuwbouw of toevoeging anderszins aan de woningvoorraad toe te voegen zelfstandige woonruimte;

 • d. huurprijs: prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woning, uitgedrukt in een bedrag per maand;

 • e. woningbouwproject: project voor de bouw van bouwkundig met elkaar verbonden woningen en een of meer bouwkundig daarmee verbonden niet-woningbouwdelen;

 • f. start bouw: start van de bouwkundige werkzaamheden in verband met het woningbouwproject, of hervatting van die werkzaamheden;

 • g. tendersysteem: verdelingssysteem van subsidies, waarbij aanvragen binnen een bepaalde periode moeten worden ingediend, waarna een beoordeling plaatsvindt en indien nodig een rangorde wordt gemaakt, in welk geval volgens die rangorde verlening van de subsidies plaatsvindt voorzover de beschikbare middelen dat toelaten;

 • h. de beschikbare middelen: het voor deze regeling beschikbare bedrag van € 164 miljoen.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister kan subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het stimuleren van de bouw van woningen, die als gevolg van de huidige economische omstandigheden is vertraagd of stopgezet.

 • 2 De subsidie kan uitsluitend worden verleend voor de bouw van te verhuren woningen, van welke de geprojecteerde huurprijs bij aanvang van de bewoning € 647,53 of hoger is, of van door eigenaren daarvan te bewonen woningen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Een subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door gemeenten.

Hoofdstuk 3. De aanvraag tot verlening van subsidie [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Aanvragen tot verlening van subsidie bevatten ten minste:

 • a. een opgave van het aantal woningen waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • b. een omschrijving van het woningbouwproject waarin de bouw van die woningen is begrepen;

 • c. een opgave van de locatie van het woningbouwproject;

 • d. een opgave van het aantal woningen, bedoeld in onderdeel a, waarvan de start bouw voor 1 juli 2010 zal plaatsvinden;

 • e. gegevens over de bouwvergunningen, bedoeld in artikel 40 van de Woningwet, voor de woningen, bedoeld in onderdeel a;

 • f. indien sprake is van een woningbouwproject waarin door eigenaren daarvan te bewonen woningen begrepen zijn: een opgave van het aantal verkochte woningen;

 • g. het gevraagde subsidiebedrag;

 • h. een opgave van de bij het woningbouwproject betrokken partijen en van de financiële inspanningen van die partijen om het woningbouwproject voor 1 juli 2010 te laten voortzetten of starten;

 • i. een uiteenzetting van de maatregelen met welke de gemeente met gebruikmaking van de subsidie beoogt de vertraging of de stopzetting van het woningbouwproject op te heffen, en welke kosten daarmee zijn gemoeid;

 • j. een uiteenzetting van de oorzaken van de vertraging of de stopzetting van het woningbouwproject;

 • k. een verklaring van het college van burgemeester en wethouders waarin dat college aannemelijk maakt dat de bouw van de woningen, bedoeld in onderdeel a, als gevolg van de huidige economische omstandigheden is vertraagd dan wel stopgezet, en dat die bouw door verlening van subsidie voor 1 juli 2010 kan worden voortgezet of gestart;

 • l. een bewijs dat voor de woningen, bedoeld in onderdeel a, een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal worden afgegeven;

 • m. een opgave van het aantal te verkopen of te verhuren vierkante meters bruto vloeroppervlak van niet-woningbouwdelen, uitgesplitst naar parkeergarages, winkels, kantoren en overige voorzieningen, die fysiek onlosmakelijk zijn verbonden met het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • n. een opgave van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van woningen waarvan de huurprijs gelijk is aan of lager is dan € 647,53, welke vierkante meters fysiek onlosmakelijk zijn verbonden met het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • o. een verklaring van het college van burgemeester en wethouders dat de start bouw niet voor de datum van de beslissing op de aanvraag tot verlening van subsidie zal plaatsvinden, en

 • p. een verklaring van het college van burgemeester en wethouders dat de prijs van de grond behorende bij het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, na 25 maart 2009 niet is verhoogd.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt gedaan op een door de minister vastgesteld aanvraagformulier als bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt voor 2 november 2009 in papieren vorm ingediend bij de minister door tussenkomst van SenterNovem.

 • 3 Een gemeente die op basis van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 een aanvraag tot verlening van subsidie heeft ingediend die is afgewezen, kan die aanvraag opnieuw indienen, met dien verstande dat:

  • a. die aanvraag wordt gedaan op een door de minister vastgesteld aanvraagformulier als bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling;

  • b. de bij de eerste aanvraag behorende bescheiden niet opnieuw worden overgelegd, en

  • c. indien met betrekking tot die aanvraag gegevens zijn veranderd die ingevolge deze regeling een nadere onderbouwing of verklaring vereisen, die onderbouwing of verklaring wordt verstrekt.

Hoofdstuk 4. De beoordeling van de aanvraag tot verlening van subsidie [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

De subsidie wordt uitsluitend verleend, indien:

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien overschrijding van het subsidieplafond, genoemd in artikel 1, onderdeel g, te voorzien valt, beoordeelt de minister de aanvragen tot verlening van subsidie volgens een tendersysteem waarbij de rangorde wordt bepaald aan de hand van:

  • a. de fase waarin de procedure met betrekking tot verlening van de bouwvergunning zich bevindt, welke is:

   • 1°. de bouwvergunning is verleend voor indiening van de aanvraag;

   • 2°. de bouwvergunning is aangevraagd voor 25 maart 2009, maar nog niet verleend;

   • 3°. de bouwvergunning is na 25 maart 2009 aangevraagd, maar nog niet verleend, of

   • 4°. de bouwvergunning is nog niet aangevraagd,

   waarbij de gemeente eerder in aanmerking komt voor subsidie naarmate die procedure zich in een verder gevorderde fase bevindt, en

  • b. het op grond van elk van die aanvragen berekende bedrag, bedoeld in artikel 6, onderdeel f, waarbij wordt begonnen bij die aanvragen waarbij de procedure tot verlening van de bouwvergunning zich in de verst gevorderde fase als bedoeld in onderdeel a bevindt, en zo verder, en daarbinnen telkens bij die aanvragen met het laagste bedrag, en zo verder.

 • 2 Indien het subsidieplafond, genoemd in artikel 1, onderdeel g, zou worden bereikt en overschreden door het aan de rangorde toevoegen van aanvragen tot verlening van subsidie die een gelijke score hebben, bepaalt het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van niet-woningbouwdelen als bedoeld in artikel 4, onderdeel m, en het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van woningen als bedoeld in artikel 4, onderdeel n, gedeeld door

  het aantal woningen, bedoeld in artikel 4, onderdeel d, de rangorde, waarbij het hoogste getal voorgaat.

 • 3 Indien na toepassing van het tweede lid aanvragen tot verlening van subsidie een gelijke score hebben, bepaalt het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van woningen als bedoeld in artikel 4, onderdeel n, de rangorde, waarbij het hoogste getal voorgaat.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

De minister kan met betrekking tot aanvragen tot verlening van subsidie waarop na toepassing van artikel 7 geen subsidie kan worden verleend, binnen de beschikbare middelen besluiten op maximaal 10% van de aanvragen tot verlening van subsidie met het hoogste aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van niet-woningbouwdelen als bedoeld in artikel 4, onderdeel m, en het hoogste aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak van woningen als bedoeld in artikel 4, onderdeel n, alsnog subsidie te verlenen.

Hoofdstuk 5. De beslissing op de aanvraag tot verlening van subsidie [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister beslist uiterlijk op 15 december 2009 op een aanvraag tot verlening van subsidie.

 • 2 De beschikking tot verlening van subsidie vermeldt in elk geval:

  • a. het bedrag van de subsidie;

  • b. een aanduiding van het woningbouwproject, en

  • c. de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Hoofdstuk 6. Aan de verlening van de subsidie verbonden verplichtingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Aan de verlening van de subsidie kunnen verplichtingen worden verbonden.

 • 2 Aan de verlening van de subsidie zijn in elk geval de verplichtingen verbonden dat:

  • a. de afbouwgarantie, bedoeld in artikel 4, onderdeel l, bij de start bouw is afgegeven, en

  • b. de gemeente aan welke subsidie is verleend, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig mogelijk mededeling doet aan de minister van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet voor 1 juli 2010 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Hoofdstuk 7. Voorschotverlening [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2013]

De minister verleent een voorschot ter grootte van de verleende subsidie.

Hoofdstuk 8. Verantwoordingsinformatie, intrekking en vaststelling van de subsidie [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Indien een gemeente niet voldoet aan het eerste lid kan de minister de verlening van de subsidie intrekken of die subsidie op een lager bedrag dan de verleende subsidie vaststellen.

 • 3 De minister trekt de verlening van de subsidie niet in en stelt de subsidie niet lager vast, dan nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld de verantwoordingsinformatie alsnog te verstrekken.

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister kan een onderzoek doen instellen teneinde vast te stellen of de start bouw voor 1 juli 2010 heeft plaatsgevonden en of bij de start bouw de afbouwgarantie, bedoeld in artikel 4, onderdeel l, is afgegeven.

 • 2 De gemeente is verplicht aan het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, medewerking te verlenen.

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2013]

De beschikking tot verlening van subsidie wordt ingetrokken en het verleende voorschot teruggevorderd indien:

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister stelt, onverminderd artikel 12, tweede lid, de subsidie vast op het bedrag van de verleende subsidie of op een lager bedrag indien niet is voldaan aan de voorwaarden die aan de beslissing tot verlening van subsidie zijn verbonden.

 • 2 De subsidie wordt binnen drie maanden na de ontvangst van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, vastgesteld.

 • 3 De subsidievaststelling geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 4 De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling ervan betaald onder verrekening van het betaalde voorschot.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

 • 2 Deze regeling wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 5, eerste lid [Vervallen per 01-01-2013]

Aanvraagformulier [Vervallen per 01-01-2013]

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche [Vervallen per 01-01-2013]

Dit formulier is van toepassing op de tweede tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. Deze regeling wordt door SenterNovem uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM. Het aanvraagformulier moet door de aanvrager worden ingevuld en ondertekend. Door middel van dit formulier kunt u als gemeente een aanvraag doen voor een subsidie ten behoeve van woningbouwprojecten die bijdragen aan de doelstellingen van voornoemde regeling.

Algemene informatie over de Tijdelijke stimuleringregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche kunt u vinden op www.vrom.nl. Nadere informatie over de tweede tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, inclusief het aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen, is verkrijgbaar bij SenterNovem www.senternovem.nl/StimuleringWoningbouw.

Voor een zorgvuldige beantwoording van uw vragen verzoeken wij u niet te wachten met het stellen van vragen tot het laatste moment.

Veelgestelde vragen en antwoorden staan op www.senternovem.nl/StimuleringWoningbouw. SenterNovem is verder bereikbaar via StimuleringWoningbouw@senternovem.nl of via telefoonnummer 070-3734600 (tijdens werkdagen tussen 09:00–12:00 uur).

Let op: wilt u een aanvraag indienen voor een woningbouwproject waarvoor u ook in de eerste tranche een aanvraag heeft ingediend, die toen niet is gehonoreerd dan wel is afgewezen, dan moet u het verkorte aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche gebruiken.

Aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche [Vervallen per 01-01-2013]

A. Gegevens van de aanvrager [Vervallen per 01-01-2013]

Naam gemeente

 

Vul hier de naam van de gemeente in die als aanvrager optreedt.

Postadres College van Burgemeester & Wethouders

 

Postcode

 

Plaats

 

Rekeningnummer

  Op dit nummer zal bij toekenning de subsidie worden uitbetaald.

Bank

   

IBAN-code ¹

  International Bank Account Number

BIC-code ¹

  Bank Identification Number

Tenaamstelling

   

¹ Per 1 januari 2010 dient SenterNovem te voldoen aan de nieuwe Europese betaalstandaard, de Single Euro Payments Area (SEPA). Het huidige Nederlandse banknummer wordt onder SEPA vervangen door IBAN en BIC. Voor meer informatie: pp afbreekhttp://www.senternovem.nl/sn/actualiteit.asp?id=278&soort=4

Bij vragen over uw aanvraag kan de volgende persoon benaderd worden. U verklaart uitdrukkelijk dat de contactpersoon per e-mail kan worden benaderd.

Naam contactpersoon

 

Geslacht

□ Man □ Vrouw

Functie

 

Telefoon

 

E-mail

 

B. Algemene gegevens van het project [Vervallen per 01-01-2013]

1. Naam van het project

   

2. Startdatum totale project

   

3. Locatie project

  Noem hier het postcodegebied (volgens de bouwvergunning).

4.Aantal woningen totale woningbouwproject

Aantal huur*:

 

Aantal koop:

 

5a. Aantal woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft

  Aantal woningen waarvoor een subsidie wordt aangevraagd en waarvan de bouwwerkzaamheden starten ná verlening van de subsidie en vóór 1 juli 2010. Dit dienen minimaal 5 woningen te zijn.

5b.Waarvan

Aantal huur ¹

 

Aantal koop:

 

Waarvan reeds verkocht:

 

6. Datum start/hervatting werkzaamheden voor de woningen, opgegeven in vraag B.5a

  Deze datum dient ná verlening van de subsidie en vóór 1 juli 2010 te liggen.

7. Gevraagde subsidiebedrag per woning (Euro)

 

Totaal gevraagde subsidiebedrag gedeeld door het aantal woningen, dat in aanmerking komt voor een subsidie. Dit mag niet meer zijn dan € 10.000 per woning.

8. Totaal gevraagde subsidiebedrag voor start/hervatting van het woningbouwproject (Euro)

 

Vermeld hier het totaal gevraagde subsidiebedrag.

¹ Het betreft hier huurwoningen waarvan de huurprijs bij aanvang van de bewoning € 647,53 of hoger is, per maand.

9. Gegevens bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend vóór indiening aanvraag

□ Ja, datum ..-...-...

(ga verder naar 10.)

□ Nee

Zo ja, stuur een kopie mee van de afgegeven bouwvergunning als bijlage

Bouwvergunning is aangevraagd vóór 25 maart 2009

□ Ja

(ga verder naar 10.)

□ Nee

Zo ja, stuur een kopie mee van de aanvraag van de bouwvergunning als bijlage

Bouwvergunning is aangevraagd ná 25 maart 2009 en vóór indiening huidige aanvraag

□ Ja

(ga verder naar 10.)

□ Nee

Bouwvergunning is nog niet aangevraagd

□ Ja

 

10a. Gegevens bebouwing niet-wonen

Parkeergarage

.....m2 / □ nvt

 

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) niet-wonen bebouwing, dat fysiek onlosmakelijk onderdeel is van de woningen genoemd in vraag B.5a en waarbij de start bouw van deze niet-wonen bebouwing tevens afhankelijk is van de start bouw van die woningen genoemd in B.5a.

Winkels

.....m2 / □ nvt

 

Kantoren

.....m2 / □ nvt

 

Overige bebouwing

.....m2 / □ nvt

Omschrijving overig:

Subtotaal 10a

.....m2 / □ nvt

 

10b. Gegevens niet-subsidiabele woningen

 

.....m2 / □ nvt

 

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) van de woningen, die zelf niet in aanmerking komen voor subsidie vanwege een huurprijs onder de liberalisatiegrens, maar die fysiek onlosmakelijk onderdeel zijn van de woningen genoemd in vraag B.5a en waarbij de start bouw van deze woningen tevens afhankelijk is van de start bouw van die woningen genoemd in B.5a.

 

Totaal 10a + 10b

.....m2 / □ nvt

   

C. Gegevens over projectwijzigingen, oorzaken en aanpak problemen [Vervallen per 01-01-2013]

1. Geef hier een korte omschrijving van het woningbouwproject waarin de bouw van de woningen is inbegrepen (max. 125 woorden).

 
 
 
 
 

2. Zijn er zaken gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan?

□ ja

□ nee

Zo ja, wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 
 
 
 

3. Welke oorzaken kunt u aanwijzen als aanleiding voor het stilvallen/de vertraging van het woningbouwproject?

 

4. Geef een opgave van de bij het woningbouwproject betrokken partijen en van de (extra) financiële inspanningen van die partijen om het woningbouwproject vóór 1 juli 2010 te laten starten

Naam partij

Financiële inspanning¹

   
   
   
   

¹ Dit betreft de kosten van de (extra) financiële inspanningen om de bouw van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft, te (her)starten.

5. Welke (extra) maatregelen treffen de aanvrager en de betrokken externe partijen om het woningbouwproject vlot te trekken?

Omschrijving maatregel Betrokken(en) Geplande start
     
     
     
     
     

6. Geplande opleverdatum woningbouwproject

  Dit betreft de opleverdatum van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft.

D. Belangrijke voorwaarden [Vervallen per 01-01-2013]

1. Zijn de woningen waar het woningbouwproject betrekking op heeft gelegen binnen het stedelijk gebied, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet stedelijke vernieuwing?

Stedelijk gebied als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet stedelijke vernieuwing. Dit gebied omvat het bebouwde gebied binnen de gemeente inclusief de uitbreidingslocaties.

□ ja

 

□ nee

2. Kunt u een bewijs overleggen dat voor de woningen, waarop de aanvraag betrekking heeft, een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal zijn afgegeven?

Er dient een bewijs overgelegd te worden dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal worden afgegeven (conform artikel 4, onderdeel l, van de regeling). De afbouwgarantie dient bij de start bouw te zijn afgegeven (conform artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van de regeling).

□ ja

Zo ja, stuur een kopie van (de aanvraag van) de afbouwgarantie mee.

□ nee

Toelichting bij vraag 2 (optioneel)

 

E. Verklaring en ondertekening van de aanvrager [Vervallen per 01-01-2013]

Aanvrager verklaart:

 • 1. dat de bouw van de woningen waarvoor een subsidie is aangevraagd, is vertraagd of stopgezet als gevolg van de economische situatie;

 • 2. dat de bouw van de woningen waarvoor een subsidie is aangevraagd, eerst ná verlening van de subsidie, doch uiterlijk vóór 1 juli 2010, wordt gestart of hervat;

 • 3. dat de bij het woningbouwproject behorende bouwgrond sinds 25 maart 2009 niet in prijs is verhoogd door de gemeente;

 • 4. dat op het moment start bouw en uiterlijk vóór 1 juli 2010 een afbouwgarantie voor de betrokken woningen zal zijn verkregen;

 • 5. dat hij, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig mogelijk mededeling aan de minister doet van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet vóór 1 juli 2010 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

 • 6. dat hij instemt met het, op verzoek van SenterNovem, verlenen van informatie over de uitvoering van het woningbouwproject waarvoor subsidie is verstrekt;

 • 7. dat hij akkoord gaat met controle van de overgelegde gegevens;

 • 8. dat hij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud heeft ingevuld.

Opmerking: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot het afwijzen van de subsidie-aanvraag, het intrekken van de subsidie en/of strafrechtelijke vervolging. Dit geldt voor alle gegevens die op de subsidieverstrekking van invloed zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

.....

   

Plaats en datum:

Naam, functie en handtekening:

F. Als bijlagen indienen (checklist) [Vervallen per 01-01-2013]

U moet onderstaande bijlagen met het aanvraagformulier meesturen:

A.

Een kopie van (de aanvraag van) de bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de (eerste) bouwvergunning met een situatieschets van het woningbouwproject.

 

B.

Als er namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend wordt, dient er een verklaring te worden bijgevoegd van het college van burgemeester en wethouders waaruit blijkt dat de bouw van de woningen als gevolg van de huidige economische situatie is vertraagd of stopgezet, en dat de bouw ná verlening van de subsidie, doch uiterlijk vóór 1 juli 2010, wordt gestart of hervat.

 

C.

Een bewijs dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal worden afgegeven.

 

G. Indieningstermijn en adres [Vervallen per 01-01-2013]

Uw complete aanvraag (aanvraagformulier inclusief bijlagen) moet vóór 2 november 2009 worden ingediend bij SenterNovem. De complete aanvraag moet in het Nederlands zijn gesteld.

Uw aanvraag dient u te richten aan:

SenterNovem

T.a.v. RGO / Stimulering Woningbouwprojecten

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Bezoekadres:

Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel a [Vervallen per 01-01-2013]

Verkort aanvraagformulier [Vervallen per 01-01-2013]

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche [Vervallen per 01-01-2013]

LET OP: dit verkorte aanvraagformulier is uitsluitend bestemd voor gemeenten die ook een aanvraag voor dit woningbouwproject hebben ingediend op basis van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 (hierna: eerste tranche), maar toen geen subsidie toegekend hebben gekregen. Uw aanvraag is destijds niet gehonoreerd dan wel afgewezen en deze aanvraag voor een subsidie in de tweede tranche heeft betrekking op datzelfde woningbouwproject.

Algemene informatie over de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche kunt u vinden op www.vrom.nl. Nadere informatie over de tweede tranche van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, inclusief het aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen, is verkrijgbaar bij SenterNovem op www.senternovem.nl/StimuleringWoningbouw.

Voor een zorgvuldige beantwoording van uw vragen verzoeken wij u niet te wachten met het stellen van vragen tot het laatste moment.

Veelgestelde vragen en antwoorden staan op www.senternovem.nl/StimuleringWoningbouw. SenterNovem is verder bereikbaar via StimuleringWoningbouw@senternovem.nl of via telefoonnummer 070-3734600 (tijdens werkdagen tussen 09:00–12:00 uur).

Verkort aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche [Vervallen per 01-01-2013]

A. Gegevens van de aanvrager [Vervallen per 01-01-2013]

Naam gemeente

  Vul hier de naam van de gemeente in die als aanvrager optreedt.

Naam van het project

   

Projectreferentie

SW.....

Dit is de referentie die SenterNovem bij de 1e tranche aan dit project heeft gegeven en indertijd aan u heeft gecommuniceerd.

Naam contactpersoon ¹

 

Geef de gegevens m.b.t. de contactpersoon op, indien deze gewijzigd zijn ten opzichte van de aanvraag voor de 1e tranche.

Geslacht

□ Man □ Vrouw

Functie

 

Telefoon

 

E-mail

 

¹ U verklaart uitdrukkelijk dat de contactpersoon per e-mail kan worden benaderd, ook indien deze niet is gewijzigd ten opzichte van de aanvraag voor dit woningbouwproject voor de eerste tranche.

B. Nieuw gevraagde gegevens tweede tranche [Vervallen per 01-01-2013]

1. Gegevens bouwvergunning

Bouwvergunning is verleend vóór indiening aanvraag

□ Ja, datum ..-...-...

(ga verder naar 2.)

□ Nee

Zo ja, stuur een kopie mee van de afgegeven bouwvergunning als bijlage

Bouwvergunning is aangevraagd vóór 25 maart 2009

□ Ja

(ga verder naar 2.)

□ Nee

Indien u vorige keer geen kopie heeft meegezonden, dient u die nu alsnog bij te voegen

Bouwvergunning is aangevraagd ná 25 maart 2009 en vóór indiening huidige aanvraag

□ Ja

(ga verder naar 2.)

□ Nee

Bouwvergunning is nog niet aangevraagd

□ Ja

 

2a. Gegevens bebouwing niet-wonen

Parkeergarage

.....m2 / □ nvt

 

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) niet-wonen bebouwing, dat fysiek onlosmakelijk onderdeel is van de woningen waarvoor de subsidie is aangevraagd en waarbij de start bouw van deze niet-wonen bebouwing tevens afhankelijk is van de start bouw van die woningen.

Winkels

.....m2 / □ nvt

 

Kantoren

.....m2 / □ nvt

 

Overige bebouwing

.....m2 / □ nvt

Omschrijving overig:

Subtotaal 2a

.......m2 / □ nvt

 

2b. Gegevens niet-subsidiabele woningen

 

.....m2 / □ nvt

 

Opgave bruto vloeroppervlak (m2) van de woningen, die zelf niet in aanmerking komen voor subsidie vanwege een huurprijs onder de liberalisatiegrens, maar die fysiek onlosmakelijk onderdeel zijn van de woningen waarvoor de subsidie is aangevraagd en waarbij de start bouw van deze woningen tevens afhankelijk is van de start bouw van die woningen waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 

Totaal 2a + 2b

.....m2 / □ nvt

   

C. Wijzigingen ten opzichte van uw aanvraag voor dit woningbouwproject bij de eerste tranche [Vervallen per 01-01-2013]

C1. Zijn er wijzigingen opgetreden ten opzichte van uw eerste aanvraag?

Ja

Ga door naar C2

Nee

Ga door naar onderdeel E

C2. Gewijzigde gegevens ten opzichte van uw aanvraag voor dit woningbouwproject bij de eerste tranche

Gevraagde gegevens Gewijzigd? Nieuwe gegevens

Aantal woningen totale woningbouwproject (vraag B.4 bij 1e tranche)

□ ja □ nee

Aantal huur¹:

Aantal koop:

 

Aantal woningen waar de aanvraag betrekking op heeft (vraag B.6 bij 1e tranche)

□ ja □ nee

Aantal huur¹:

Aantal koop:

Aantal woningen waarvoor een subsidie wordt aangevraagd en waarvan de bouwwerkzaamheden starten ná verlening van de subsidie en vóór 1 juli 2010. Dit dienen minimaal 5 woningen te zijn.

¹ Het betreft hier huurwoningen waarvan de huurprijs bij aanvang van de bewoning € 647,53 of hoger is, per maand.

Gevraagde gegevens

Gewijzigd?

Nieuwe gegevens

Gevraagd subsidiebedrag per woning (vraag B.10 bij 1e tranche)

□ ja □ nee

 

Totaal gevraagde subsidiebedrag gedeeld door het aantal woningen, dat in aanmerking komt voor een subsidie. Dit mag niet meer zijn dan € 10.000 per woning.

Totaal gevraagde subsidiebedrag voor start/hervatting van het woningbouwproject (vraag B.9 bij 1e tranche)

□ ja □ nee

 

Vermeld hier het totaal gevraagde subsidiebedrag.

Datum start/hervatting werkzaamheden voor de woningen, waarvoor een subsidie is gevraagd (vraag B.8 bij 1e tranche)

□ ja □ nee

  Deze datum dient ná verlening van de subsidie en vóór 1 juli 2010 te liggen.

Zijn er wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan (vraag C.2 bij 1e tranche)

□ ja □ nee

 

Betrokkenheid en financiële inspanningen door derden (vraag C.4 bij 1e tranche)

□ ja □ nee

Gewijzigde partij (nieuw/afgevallen):

Gewijzigde financiële inspanning door derden:

¹ Dit betreft de kosten van de (extra) financiële inspanningen om de bouw van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft, te (her)starten.

(Extra) maatregelen, betrokkenen en geplande start om het woningbouwproject vlot te trekken (vraag C.5 bij de 1e tranche)

□ ja □ nee

 

Geplande opleverdatum bouwproject

(vraag C.6 bij 1e tranche)

   

Dit betreft de opleverdatum van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft.

Let op: indien u in bovenstaande tabel geen wijzigingen aangeeft ten aanzien van eerder verstrekte gegevens in uw aanvraag voor dit woningbouwproject in de eerste tranche, gaat SenterNovem uit van de desbetreffende gegevens uit uw aanvraag voor dit woningbouwproject voor de eerste tranche.

D. Verklaring en ondertekening van de aanvrager [Vervallen per 01-01-2013]

Aanvrager verklaart:

 • 1. dat de bouw van de woningen waarvoor een subsidie is aangevraagd, is vertraagd of stopgezet als gevolg van de economische situatie;

 • 2. dat de bouw van de woningen waarvoor een subsidie is aangevraagd, eerst ná verlening van de subsidie, doch uiterlijk vóór 1 juli 2010, wordt gestart of hervat;

 • 3. dat de bij het woningbouwproject behorende bouwgrond sinds 25 maart 2009 niet in prijs is verhoogd door de gemeente;

 • 4. dat op het moment start bouw en uiterlijk vóór 1 juli 2010 een afbouwgarantie voor de betrokken woningen zal zijn verkregen;

 • 5. dat hij, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig mogelijk mededeling aan de minister doet van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet vóór 1 juli 2010 plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

 • 6. dat hij instemt met het, op verzoek van SenterNovem, verlenen van informatie over de uitvoering van het woningbouwproject waarvoor subsidie is verstrekt;

 • 7. dat hij akkoord gaat met controle van de overgelegde gegevens;

 • 8. dat hij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud heeft ingevuld.

Opmerking: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag, het intrekken van de subsidie en/of strafrechtelijke vervolging. Dit geldt voor alle gegevens die op de subsidieverstrekking van invloed zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

.....

   

Plaats en datum:

Naam, functie en handtekening:

E. Als bijlage indienen (checklist) [Vervallen per 01-01-2013]

D.

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de bouwvergunning dient u bewijsstukken mee te sturen (zoals gegevens van de bouwvergunning en/of situatieschets).

 

E.

Als er namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend wordt, dient er een verklaring te worden bijgevoegd van het college van burgemeester en wethouders waaruit blijkt dat de bouw van de woningen als gevolg van de huidige economische situatie is vertraagd of stopgezet, en dat de bouw ná verlening van de subsidie, doch uiterlijk vóór 1 juli 2010, wordt gestart of hervat.

 

F.

Indien bij uw aanvraag voor de eerste tranche niet bijgevoegd en inmiddels wel voorhanden: een bewijs dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer of andere betrokken partijen bij die bouw is of zal worden afgegeven.

 

F. Indieningstermijn en adres [Vervallen per 01-01-2013]

Dit verkorte aanvraagformulier, inclusief bijlage(n), moet vóór 2 november 2009 worden ingediend bij SenterNovem. De complete aanvraag moet in het Nederlands zijn gesteld.

Uw aanvraag dient u te richten aan:

SenterNovem

T.a.v. RGO / Stimulering Woningbouwprojecten – VERKORT AVF

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Bezoekadres:

Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag