Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

Geldend van 20-01-2010 t/m heden

Besluit van 31 augustus 2009 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 juni 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/456 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Wonen, Wijken en Integratie, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Defensie en in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op:

De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2009, nr. W09.09.0215/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 augustus 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/962 sector LUV, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Wonen, Wijken en Integratie, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Defensie en in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit beperkingen burgerluchtverkeer Waddenzee.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit geluidhinder.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit milieu-effectrapportage 1994.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit milieuverslaglegging.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Besluit omgevingslawaai.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Besluit slotallocatie.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht met militaire luchtvaartuigen.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt het Bouwbesluit 2003.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Luchtverkeersreglement.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt het Mijnbouwbesluit.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Regeling Toezicht Luchtvaart.]

Artikel XVI

De algemene maatregelen van bestuur, genoemd in de artikelen I tot en met VIII en X tot en met XIV, zoals zij luidden vóór inwerkingtreding van die artikelen, blijven van toepassing op een luchtvaartterrein, aangewezen op grond van artikel 18 van de Luchtvaartwet, zolang op dat luchtvaartterrein het bepaalde bij of krachtens de Luchtvaartwet van toepassing blijft krachtens artikel IX, tweede lid, of artikel XVIII, derde lid, van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (Stb. 561).

Artikel XVII

[Red: Wijzigt het Besluit geluidhinder, het Besluit omgevingslawaai en het Bouwbesluit 2003.]

Artikel XVIII

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 augustus 2009

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

De Staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries

Uitgegeven de zesde oktober 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin