Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 02-10-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2009, nr. R&P/RA/2009/17019, tot Instelling van een Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien);

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling

Er is een Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E.

Artikel 3. Taak

 • b Het comité heeft tot taak de projecten op basis van deze beoordeling, alsmede op basis van het bepaalde in artikel E7 van de Subsidieregeling, te rangschikken naar de mate waarin deze voor subsidieverlening in aanmerking komen.

 • c Het comité adviseert de minister uiterlijk vier weken na het einde van het aanvraagtijdvak als bedoeld in artikel E2 van de Subsidieregeling en licht het advies desgevraagd nader toe.

 • d Het comité staat de minister desgevraagd bij in kwesties die verband houden met de toekenning van subsidie voor projecten als bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling

 • a Het comité bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en de overige leden.

 • b De minister benoemt en ontslaat de leden van het comité.

 • c De voorzitter en de leden zijn onafhankelijk en tekenen voor aanvang van de werkzaamheden een verklaring van onafhankelijkheid.

Artikel 5. Vergoeding

 • a Aan de voorzitter en de overige leden kan ten laste van het ministerie een vergoeding worden toegekend.

Artikel 6. Secretariaat

 • a Het comité wordt bijgestaan door een secretariaat.

 • b In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de minister.

 • c Het secretariaat is uitsluitend verantwoording schuldig aan het comité.

Artikel 7. Beheer bescheiden

 • a Het beheer van de bescheiden van het comité geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • b De bescheiden van het comité worden na beëindiging van de werkzaamheden van het comité in het archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2009

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma