Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)

Geldend van 01-11-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuishuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 september 2009, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, nr. BJZ2009051778, houdende wijziging van de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (borgsystematiek en vooraf goedgekeurde inrichtingen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190) en artikel 10.56, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen.]

Artikel II

Op voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling ingediende verzoeken tot verlaging van een te stellen waarborgsom wordt beslist overeenkomstig de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen, zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 september 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer