Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat en machtiging Keyrail B.V.[Regeling vervallen per 01-07-2010.]

Geldend van 24-09-2009 t/m 30-06-2010

Besluit mandaat en machtiging Keyrail B.V.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid, 10:6, eerste lid, 10:9 en 10:11, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van Keyrail B.V. van 4 september 2009;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2010]

Aan de directeur van Keyrail B.V. wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2010]

Aan de directeur van Keyrail B.V. wordt machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van besluiten en werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2010]

De directeur van Keyrail B.V. kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat of machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2010]

De directeur van Keyrail B.V. en de in artikel 3 bedoelde functionarissen van Keyrail B.V. oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage 2 bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2010]

  • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door ‘de directeur Keyrail B.V.’.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2010]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 5, tweede lid:

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, de directeur Keyrail B.V., op last van, gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van Keyrail B.V..

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2010]

In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit tot verlening van mandaat en machtiging is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Keyrail B.V..

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mandaat en machtiging Keyrail B.V. [Vervallen per 01-07-2010]

Algemene instructie [Vervallen per 01-07-2010]

  • 1. De in de artikel 4 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

  • 2. De in artikel 4 bedoelde functionarissen onderzoeken regelmatig ten aanzien van ieder besluit tot subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

  • 3. De in artikel 4 bedoelde functionarissen treden tenminste tweemaal tijdens de werkingsduur van de Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1 in overleg met het Directoraat-Generaal Mobiliteit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  • 4. De in de artikel 4 van het besluit bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de Minister van Verkeer en Waterstaat desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

  • 5. De in de artikel 4 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling opleiding machinisten ERTMS level-1 en melden deze tijdig aan het Directoraat-Generaal Mobiliteit van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.