Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsregeling Adviescommissie versnelling en verbetering besluitvorming infrastructuur[Regeling vervallen per 31-12-2010.]

Geldend van 23-09-2009 t/m 30-12-2010

Instellingsregeling Adviescommissie versnelling en verbetering besluitvorming infrastructuur

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2010]

Er is een Adviescommissie versnelling en verbetering besluitvorming infrastructuur, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2010]

De Commissie heeft tot taak om te rapporteren aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de uitvoering van het kabinetsstandpunt van 23 mei 2008 en het op 2 oktober 2008 aan de Kamer toegezonden Actieplan Sneller en Beter (Kamerstukken II 2007/08, 29 385, nrs. 19 en 41).

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Commissie bestaat uit de volgende leden:

  • a. de heer Th. G. M. Vermeegen, tevens voorzitter;

  • b. de heer J.J. de Graeff, te Leiden;

  • c. de heer N.G. Ketting, te Huizen;

  • d. de heer N.S.J. Koeman, te Amsterdam;

  • e. de heer H.J. de Ru, te Bennekom;

  • f. de heer D.B. Stadig, te Amsterdam; en

  • g. de heer G.P. van Wee, te Amersfoort.

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2010]

De Commissie heeft een secretaris. De secretaris is geen lid van de Commissie en is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Commissie beraadslaagt in vergadering over haar bevindingen ten aanzien van de uitwerking van het kabinetsstandpunt en het actieplan, bedoeld in artikel 2. Over de bevindingen wordt besloten in aanwezigheid van ten minste twee derden van de leden.

 • 2 De Commissie kan haar werkwijze nader bepalen.

 • 3 De voorzitter van de Commissie heeft maandelijks contact over de voortgang met de directeur van de Projectdirectie Sneller en Beter.

 • 4 De Commissie brengt op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer dan wel uit eigen beweging tussentijds verslag uit van haar bevindingen.

Artikel 6 [Vervallen per 31-12-2010]

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kunnen in overleg treden met de Commissie. De Commissie kan zich voor het inwinnen van inlichtingen wenden tot daartoe door de Minister van Verkeer en Waterstaat onderscheidenlijk de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen ambtenaren. Voorts kan de Commissie inlichtingen inwinnen bij bestuursorganen, deskundigen en andere personen of instanties.

Artikel 7 [Vervallen per 31-12-2010]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na opheffing van de Commissie, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 8 [Vervallen per 31-12-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2010.

Artikel 9 [Vervallen per 31-12-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Adviescommissie versnelling en verbetering besluitvorming infrastructuur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer